Chúi-chheⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
水星 ☿
Mercury in color - Prockter07-edit1.jpg
軌道性質
原其 J2000
壓helion
近日點
離心率 Pang-bô͘:Val
115.88 d
47.362 km/s
174.796°
敧平
48.331°
29.124°
衛星 None
物理sèn質
Mean diameter
Pang-bô͘:Val
平均半景
  • Pang-bô͘:Val
  • Pang-bô͘:Val Earths
扁平率 0.0000 [1]
體積
質量
平均 密度
Pang-bô͘:Val
Pang-bô͘:Val
4.25 km/s
赤道自轉 速度
10.892 km/h (3.026 m/s)
2.04′ ± 0.08′ (to orbit)
(0.034°)
北極 赤經
  • 18h 44m 2s
  • 281.01°
北極 赤緯
61.45°
反射率
表面溫度 上低 平均 上權
0°N, 0°W 100 K 340 K 700 K
85°N, 0°W 80 K 200 K 380 K
−2.48多 +7.25
4.5–13″
大氣圈
表面 哈勒
trace (≲ 0.5 nPa)
體積組成

水星 (Chúi-chheⁿ) (水星英語: Mercury) () (siōng) ()日頭 (Ji̍t-thâu) (ê)惑星 (he̍k-chheⁿ)太陽系 (Thài-iông-hē)內底 (lāi-té) ()2 ()臘的 (lia̍p--ê)。水星的星等 (chheⁿ-téng) (apparent magnitude) (ùi) -0.4 (kaù)5.5, (i)看當角 (khan-tǹg-kak) (elongation) 極加 (ke̍k-ke)28.3°, (ài)殕晃光 (phú-hoáⁿ-kng) (twilight) 的 () (chiah) (khoàⁿ)會得 (ē-tit) (tio̍h) (Lán) (tùi)水星 (iáu) () (siáⁿ)了解 (liáu-kái)19741975 (hit) (chūn)太空船 (thài-khong-chûn) (spacecraft) 水夫 (Chúi-hu)10 (Mariner 10) (bat)倚近 (oá-kīn)毋過 (m̄-koh)才看著40%-45% (niā)

水星 (kap)月娘 (Goe̍h-niû) (chin) (sio)siâng,外表 (goā-piáu) (lóng)青石窟 (chheⁿ-chi̍oh-khut)。伊無衛星 (oē-chheⁿ) ()大氣層 (tāi-khì-chân),毋過 (ū)1 (ê) (toā)鐵心 (thih-sim)造成 (chō-chiâⁿ)磁場 (chû-tiûⁿ)差不多 (chha-put-to)地球 (Tē-kiû)的1% (hiah) (kiông)。水星表面 (piáu-bīn)溫度 (un-tō͘)對90到700 K正日頭跤 (chiàⁿ-ji̍t-thaû-kha) (subsolar) 上joa̍t,倚南北極 (lâm-pak-ke̍k) (poles) 的青石掘 (chheⁿ-chio̍h-khut)窟仔底 (khut-á-té) (léng)

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量