Ji̍t-thâu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
"太陽" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ 太陽 (khu-pia̍t-ia̍h).
日頭Sun symbol (bold).svg
The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASA's Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg
日頭
己利 Pang-bô͘:ValPang-bô͘:Val (距離地球)
Pang-bô͘:Val (≈ Pang-bô͘:Val,距離河溪中心)
特點
Sī-chheⁿ m 4.83
行星分類 G2V
≈ 4.6 billion years
質量 Pang-bô͘:Val
半徑 695,700 km
自轉 Pang-bô͘:Val
惑星 太陽系

日頭 (Ji̍t-thâu) (日頭), (ia̍h) (kiò)太陽 (Thài-iông) (太陽), () (lán)太陽系 (thài-iông-hē)唯一 (î-it) (ê)1 (lia̍p) (chheⁿ)地球 (Tē-kiû) (kap)所有 (só͘-ū)其他 (kî-thaⁿ) (ê)行星 (hêng-seng) (lóng) (lia̍h)日頭 (chò)週轉 (chiu-choán)中心 (tiong-sim)。日頭嘛是 (mā-sī)天文學 (thian-bûn-ha̍k)內底 (lāi-té) (khiā)天河系 (thian-hô-hē)濟濟 (chē-chē)其中 (kî-tiong)1粒。

因為 (In-ūi)太陽系行星 (àn)日頭 (teh) (se̍h)所以 (só͘-í) ()天文學太空 (thài-khong)旅行 (lú-hêng)計劃 (kè-e̍k)內短 (lāi-té),日頭灣但 (oan-nā) (chin)重要 (tiōng-iàu)一般 (it-poaⁿ) (hō͘) (lâng) (the̍h) (lâi) (ēng) (chòe)幾何 (kí-hô)中心點 (tiong-sim-tiám)另外 (Lēng-gōa)太空船 (thài-khong-chûn) ()會當 (ē-tàng) (sūn)太陽風 (thài-iông-hong)使 (sái),太陽風是日頭射出來 (siā--chhut-lâi)粒子 (lia̍p-chí)

太陽能 (Thài-iông-lêng)光合作用 (kong-ha̍p-chok-iōng) (hō͘)活命 (o̍ah-miā) ()en (thu)lo͘ (phi) (entropy) 逆轉 (ge̍k-choán),嘛透過 (thàu-kòe)創造 (chhòng-chō) (koh) (khah)複雜 (ho̍k-cha̍p)分子 (hun-chú)親像 (chhin-chhiūⁿ)卵白質 (nn̄g-pe̍h-chit)酵素 (kàⁿ-sò͘) (enzyme),來共卡無 (khah-bô)直樹 (ti̍t-sū)分子回復 (hôe-ho̍k)直樹。

最近 (chòe-kīn)知影 (chai-iáⁿ) (ū)一寡 (chi̍t-kóa)徛佇海短 (hái-té)活物 (o̍ah-mi̍h) (in)雖罔 (sui-bóng) (chiò)未著 (bē-tio̍h)日頭,毋過 (m̄-koh) (khò)化學合成 (hòa-ha̍k-ha̍p-sêng) (chemosynthesis) 來先前的 (seng-chûn--ê)。怹 (só͘)用的 (ēng--ê)地球成行 (chiâⁿ-hêng) ()留落來 (lâu--lo̍h-lâi)能量 (lêng-liōng)質的 (Chit-ê)掠在外 (lia̍h-chāi-gōa)人類 (jîn-lūi)會曉 (ē-hiáu)利用 (lī-iōng)核融合 (he̍k-iông-ha̍p)劃分裂 (he̍k-hun-lia̍t)得著 (tit-tio̍h)能量。除了 (Tî-liáu)頂面 (téng-bīn)遮的 (chiah-ê)方式 (hong-sek)以外 (í-gōa)攏總 (lóng-chóng)的活命攏 (tio̍h)倚靠 (óa-khò)日頭頂懸 (téng-kôan)發生 (hoat-seng)的核融合來得著生存 (seng-chûn)需要 (su-iàu)的能量。

佇日頭頂懸, (kheng) (H,水素 (chúi-sò͘), hydrogen) (hām)hāi ( (He), helium) 佮做伙 (chò-hóe)產生 (sán-seng)能量,佇卡瓦 (khah-óa)日頭中心的所在 (só͘-chāi)嘛有其他 (khah) (tāng)元素 (gôan-sò͘)融合 (iông-ha̍p)

日頭區只 (Ji̍t-thâu-o͘-chí) (ē)改變 (kái-piàn)地球 (téng)天氣 (thiⁿ-khì)嘛會 (mā-ē)影響 (éng-hióng) (tio̍h)電子器材 (tiān-chú-khì-châi)

太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量