Thiⁿ-khì

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

天氣 (Thiⁿ-khì) (天氣) ()大氣 (tāi-khì)狀態 (chōng-thài) (ê) (chi̍t) (chióng)表現 (piáu-hiān); 反映 (hoán-èng) (chhut)大氣是 (léng)抑是 (ia̍h-sī) (sio),是 (ta)抑是 (tâm),是平靜 (pêng-chēng)抑是熱狂 (jia̍t-kông)等等 (téng-téng).[1] (Toā)部分 (pō͘-hūn)天氣現象 (hiān-siōng) (lóng)發生 (hoat-seng) ()平流層 (pêng-liû-chân)下跤 (ē-kha)對流層 (tùi-liû-chân).[2][3] 天氣一般 (it-poaⁿ) (teh) (kóng)逐工 (ta̍k-kang)溫度 (un-tō͘) (kap)降水 (kàng-chúi)活動 (oa̍h-tāng) (ah)氣候 (khì-hāu) (chiah)是咧講一 (toāⁿ) (tn̂g)時間 (sî-kan) (lāi)平均 (pêng-kin)大氣狀況 (chōng-hóng).[4]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Merriam-Webster Dictionary. Weather。Retrieved on 27 June 2008.
  2. Glossary of Meteorology. Hydrosphere。Retrieved on 27 June 2008.
  3. Glossary of Meteorology。Troposphere。Retrieved on 27 June 2008.
  4. "Climate". Glossary of Meteorology. American Meteorological Society. 14 May 2008 khòaⁿ--ê. 

相關 (Siong-koan)[edit]