Un-tō͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

溫度 (Un-tō͘) ( (Hàn): 溫度; (Eng): temperature) ()宏觀 (hông-koan) ()提來 (the̍h-lâi)表示 (piáu-sī)物體 (bu̍t-thé)燒冷 (sio-léng)程度 (thêng-tō͘) (ê)物理量 (bu̍t-lí-liōng),佇微觀 (bî-koan)表達 (piáu-ta̍t)物體分子 (hun-chú)運動 (ūn-tōng)緊慢 (kín-bān)程度。溫度的測定 (chhek-tēng) (ài)經由 (keng-iû)測量 (chhek-liông) (sûi)溫度變化 (piàn-hòa)一寡 (chi̍t-kóa)物理 (bu̍t-lí)性質 (sèng-chit)用來 (Iōng-lâi)測量物體溫度的標準 (piau-chún)號做 (hō-chò)溫標 (un-piau)理論 (Lí-lūn)上懸 (siōng-koân)溫度是Planck溫度 (ah)上低 (siōng-kē)絕對 (choa̍t-tùi)零度 (lêng-tō͘)。 Planck溫度 (kap)絕對零度 (lóng)無法度 (bô-hoat-tō͘)經由有限 (iú-hān)的測量步數 (pō͘-sò͘) (lâi)得著 (tit-tio̍h)目前 (Bo̍k-chiân)國際 (kok-chè) (khah) (chia̍p) (teh) (iōng)的溫標 (ū)攝氏 (Liap-sī)溫標 (°C),華視 (Hôa-sī)溫標 (°F) 猶過有 (iáu-koh-ū)熱力學 (jia̍t-le̍k-ha̍k)溫度 (K)。