Tē-kiû sio-lo̍h-hòa

From Lohankhapedia
(Redirected from Choân-kiû sio-lo̍h-hoà)
Jump to navigation Jump to search
The global map shows sea temperature rises of 0.5 to 1 degree Celsius; land temperature rises of 1 to 2 degree Celsius; and Arctic temperature rises of up to 4 degrees Celsius.
Average surface air temperatures from 2011多2021 compared都the 1956–1976 average
1856到2005, 地球 表面的 溫度 愈來女權。

全球 (Choân-kiû)相落化 (sio-lo̍h-hoà) () (chí) (chit) (kúi)10 () (lâi)地球 (Tē-kiû)大氣層 (tāi-khì-chân) (kap)海洋 (hái-iûⁿ)髓雲 (chhé-ûn) (ê)溫度 (un-tō͘) () () (koân)現象 (hiān-siōng)

外部 (Guā-pōo)連結 (liân-kiat)[edit]