Hái-iûⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

地球 (Tē-kiû) (beh)4分之 (hun-chi)3 (71%) (ê)面積 (bīn-chek) (hō͘)海洋 (hái-iûⁿ) (khàm) (tiâu) (leh)大陸 (Tāi-lio̍k) (kap) (khah) (tōa) (ê)群島 (kûn-tó) (chiōng) (chit)1大遍 (tōa-phiàn)鹹水 (kiâm-chúi)分做 (hun-chò)5大洋 (tōa-iûⁿ):

大洋之間 (chi-kan)分界 (hun-kài) ()國際 (Kok-chè)Hydrographic組織 (Cho͘-chit)制定 (chè-tēng)比論 (Pí-lūn)講南極洋是 (tùi)南極 (Lâm-ke̍k)大陸的 (hoāⁿ) (kàu)南緯 (lâm-hūi)60 (tō͘)。海洋較 () ()部位 (pō͘-ūi)包括 (pau-koat) (hái) (oan)海峽 (hái-kiap)等等 (téng-téng)