Davis Hái-kiap

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Davis海峽

Davis海峽 (Hái-kiap) (英語 (Eng-gí): Davis Strait; 法語 (Hoat-gí): Détroit de Davis) () (chi̍t) (ê) (giap) ()Baffin () (kap)Greenland中央 (tiong-ng) (ê)海峽。海峽的南爿面 (lâm-pêng-bīn)Labrador (Hái) (ah)北爿 (pak-pêng) (hām)Baffin (Oan)相接 (sio-chiap)