Kûn-tó Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Archipelago海的位置

群島 (Kûn-tó) (Hái) (芬蘭語 (Hun-lân-gí): Saaristomeri; 瑞典語 (Sūi-tián-gí): Skärgårdshavet) ()Baltic海 (ê) (chi̍t)部分 (pō͘-hūn); (giap)佇咧 (tī-leh)Bothnia海峽 (Hái-kiap) (hām)Finland海峽中央 (tiong-ng)