Aral Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Aral Sea.gif

Aral (Hái) ()一个 (chi̍t-ê)內流湖 (lōe-liû-ô͘) (endorheic lake),所在 (só͘-chāi) ()Kazakhstan (kap)Uzbekistan中央 (tiong-ng)