Pak-hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
北海 (英語: North Sea)

北海 (Pak-hái) () ()大西洋 (Tāi-se-iûⁿ) (ê)1 (ê) (hái) (óa) ()英國 (Eng-kok)東爿 (tang-pêng)

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: North Sea