Tang Tiong-kok Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


東中國海

(Tang)中國 (Tiong-kok) (Hái) (東中國海), () (thang) (kiò) (chò)支那 (Chi-ná) (東支那海東シナ海), ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)西部 (se-pō͘) (ê)一个 (chi̍t-ê) ()中國江蘇 (Kang-so͘)浙江 (Chiat-kang) (kap)上海 (Siōng-hái)東平 (tang-pêng); 日本 (Ji̍t-pún)Okinawa (koān)西平 (se-pêng); 韓國 (Hân-kok)南平 (lâm-pêng); 台灣 (Tâi-oân)東北爿 (tang-pak-pêng)

東中國海佇中國的 (miâ)號做 (hō-chòe)東海 (東海),佇韓國號做 (Lâm) (남해)。