Caspi Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Caspian Sea from orbit.jpg

Caspi (Hái) ()地球 (Tē-kiû)表面積 (piáu-biān-chek) (siāng) (khoah) (ê)內陸 (lōe-lio̍k)主體 (chú-thé) ()會當 (ē-tàng) (sǹg)通世界 (thong-sè-kài) (tōa) (ô͘)。海四圍 (sì-ûi)國家 (kok-ka) ()東北爿 (tang-pak-pêng)Kazakhstan西北爿 (sai-pak-pêng)露西亞 (Lō͘-se-a)西爿 (sai-pêng)Azerbaijan南爿 (lâm-pêng)Iran ()東南爿 (tang-lâm-pêng) (koh) (ū)Turkmenistan