Saint Lawrence Hái-oan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Saint Lawrence海oan

Saint Lawrence海灣 (Hái-oan) (英語 (Eng-gí): Gulf of Saint Lawrence法語 (Hoat-gí): Golfe du Saint-Laurent) () (choân)世界 (sè-kài)thōng (toā) (ê)海口 (hái-kháu) (Pak)美洲 (Bí-chiu)五大湖 (Gō͘-toā-ô͘) (chúi)經過 (keng-kòe)Saint Lawrence () (liáu) (ùi) (chia) (lâu) (khì)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)

Saint Lawrence ()對2 (tiâu)水路 (chúi-lō͘)入去 (ji̍p-khì)Saint Lawrence海灣,一條 (chi̍t-tiâu) ()QuébecCôte-Nord地區 (tē-khu) (kap)Anticosti () (hoāⁿ)中間 (tiong-kan)Jacques Cartier海峽 (Hái-kiap)另外 (lēng-goā)一條氏Anticosti島 (lâm)岸佮Gaspé半島 (Poàn-tó)中央 (tiong-ng)Honguedo海峽

海灣四箍輾轉 (sì-kho͘-liàn-tńg)差不多 (chha-put-to) (lóng) (hō͘)土地 (thó͘-tē)圍起來 (ûi--khí-lâi) (I)北爿 (pak-pêng) (ū)Labrador半島東爿 (tang-pêng)Newfoundland南爿 (lâm-pêng)Nova Scotia (尤其 (iû-kî)Breton海鼻 (Hái-phīⁿ)),西爿 (sai-pêng)Gaspé半島New Brunswick。海灣內底 (lāi-té)Anticosti島Edward王子 (Ông-chú)Madeleine群島 (Kûn-tó)

除去 (Tî-khì)Saint Lawrence號,其他 (kî-thaⁿ) (ji̍p)Saint Lawrence海灣 (khah)大的溪河 (khe-hô)猶閣 (iah-koh)Miramichi ()Natashquan號Restigouche號Margaree號Humber號

Breton海鼻島東北爿 (tang-pak-pêng)St。 Paul島因為 (in-ūi) (bat)發生 (hoat-seng) (kòe) (chin) (chē)海難 (hái-lān),有 "海灣的墓仔埔 (Bōng-á-po͘)" 的體號 (thé-hō)。 Gaspé半島東爿的Bonaventure島 (hām)Madeleine群島東北爿的Brion TóRochers-aux-Oiseaux (hō͘)遷徙 (chhian-soá)鳥仔 (chiáu-á)掩攔 (am-âⁿ)重要 (tiōng-iàu)所在 (só͘-chāi)