Edward Ông-chú Tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Prince Edward Island-map.png

Edward王子 (Ông-chú) () (英語 (Eng-gí): Prince Edward Island簡稱 (kán-chheng)PEI) ()Canada面積 (bīn-chek)thōng () (lâng) ()thōng (chió) (ê) (séng) (I) (tiàm) ()Saint Lawrence海灣 (Hái-oan)島嶼 (tó-sū),佇Nova Scotia北爿 (pak-pêng) (kap)New Brunswick東爿 (tang-pêng)

Edward王子島的首府 (siú-hú) (siāng) (toā)城市 (siâⁿ-chhī)Charlottetown

Pei-map.png