Guinea Oan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Guinea灣
Guinea (區別易 (khu-pia̍t-ia̍h)) (lia̍t) (chhut) (miâ)親像 (chhin-chhiūⁿ) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ).

Guinea (oan)非洲 (Hui-chiu)西北 (sai-pak)海岸 (hái-hōaⁿ)的1 (ê) (tōa)海灣 (hái-oan)屬於 (sio̍k-î) (tang)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)的1部分 (pō͘-hūn)Palmas (kak) (Liberia) (kàu)López (kak) ( (kīn)赤道 (chhiah-tō)) 中間 (tiong-kan)