Lâm Tiong-kok Hái

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
南中國海

(Lâm)中國 (Tiong-kok) (Hái) (南中國海), () (thang) (kiò) (chò)支那 (Chi-ná) (南支那海南シナ海), ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)西部 (se-pō͘) (ê)一个 (chi̍t-ê) ()中國廣東 (Kńg-tang)南平 (lâm-pêng); 菲律賓 (Hui-li̍p-pin)西平 (se-pêng); 印尼 (Ìn-nî) (Tang)馬來西亞 (Má-lâi-se-a) (kap)汶萊 (Bûn-lâi)北爿 (pak-pêng); 馬來 (Má-lâi)半島 (poàn-tó)新加坡 (Sin-ka-pho)東北 (tang-pak)越南 (O̍at-lâm)東爿 (tang-pêng)台灣 (Tâi-oân)西南 (se-lâm)

南中國海佇中國的 (miâ)號做 (hō-chòe)南海 (南海),佇越南號做東海 (Biển Đông)。