Ìn-tō͘-iûⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
地球5大洋:

印度洋 (Ìn-tō͘-iûⁿ) () (choân)世界 (sè-kài) ()3 (tōa) (ê)海洋 (hái-iûⁿ) (I) (chiàm)地球 (tē-kiû)20% (ê)面積 (bīn-chek)以北 (Í-pak) (Lâm)亞洲 (A-chiu)西爿 (sai-pêng)Arabia半島 (Poàn-tó) (hām)非洲 (Hui-chiu)東爿 (tang-pêng)Malay半島, Sunda ()Australia南爿 (lâm-pêng)南極洋 (Lâm-ke̍k-iûⁿ)

Indianocean.PNG