Thài-pêng-iûⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
地球5大洋:

太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (tùi西班牙語 (Se-pan-gâ-gí)Pacíficolâi--ê) ()全世界 (choân-sè-kài) (siōng) (tōa) (ê) " (chúi) (sin)", (só͘) (chiàm)面積 (bīn-chek)是1.797 (ek)km²,易就是 (ia̍h-tō-sī)地球 (tē-kiû)三分之一 (saⁿ-hun-chi-it) (I)南北長 (lâm-pak-tn̂g)約略 (iok-lio̍k)15,500 km, (tùi)北極 (Pak-ke̍k)Bereng (hái) (kàu)南極 (Lâm-ke̍k)Ross海 (kîⁿ)東沙向 (Tang-se-hiòng) (khoah) ()5 (tō͘)latitude, (ū)19,800 km,對印尼 (Ìn-nî) (kàu)Colombia西爿 (Sai-pêng)極點 (ke̍k-tiám)一般 (it-poaⁿ)認定 (jīm-tēng)Malacca海峽 (Hái-kiap)。地球表面 (piáu-bīn)上蓋 (siōng-kài) ()所在 (só͘-chāi) (Mariana海溝 (Hái-kau)) 佇太平洋海短 (hái-té)

太平洋

太平洋有25,000 (lia̍p)島嶼 (tó-sū) ()其他 (kî-tha)大海 (tōa-hái)合起來 (ha̍p--khí-lâi)更加 (keng-ka) (chē)的。大部分 (Tōa-pō͘-hūn)赤道 (chhiah-tō)以南 (í-lâm)

太平洋無臍 (bô-chê)的墘成做 (chiâⁿ-chò) (chin)濟海,其中 (kî-tiong)大的 (tōa--ê)Celebes海Coral海東海 (Tang-hái)日本海 (Ji̍t-pún-hái)Sulu海Tasman海 (kap)黃海 (N̂g-hái)。西爿的Malacca海峽 (hām)太平洋,印度 (Ìn-tō͘)相接 (sio-chiap); 東爿 (tang-pêng)Magellan海峽 ()太平洋佮大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)相接。

太平洋的 (miâ)葡萄牙 (Phû-tô-gâ)帆海家 (phâng-hái-ka)Ferdinand Magellan號的 (hō--ê)。伊對Magellan海峽菲律賓 (Hui-li̍p-pin) (chit) (chōa)水路 (chúi-lō͘) (kiâⁿ) (tio̍h)順利 (sūn-lī)總是 (Chóng--sī),太平洋 (pēng)毋是 (m̄-sī) (lóng) (hiah)ni̍h (á)平河 (pêng-hô)濟濟 (Chē-chē)島嶼 (siū)風颱 (hong-thai) (chau)that; 太平洋墘 (Thài-pêng-iûⁿ-kîⁿ)陸地 (lio̍k-tē) () (kāu)火山 (hóe-soaⁿ) (koh)時常 (sî-siông) (ē)地動 (tē-tāng)海底 (Hái-té)地動引起 (ín-khí)海漲 (hái-tiòng) (bat)毀滅 (húi-bia̍t) (chiâⁿ)濟粒海島 (hái-tó)造成 (chō-sêng)住民 (chū-bîn)災難 (chai-lān)