Hoé-soaⁿ

From Lohankhapedia
(Redirected from Hóe-soaⁿ)
Jump to navigation Jump to search


Ìn-nî Java-tó ê Bromo kap Semeru (aū-piah) hoé-soaⁿ teh chhèng-ian.

火山 (Hoé-soaⁿ) ()1 (chióng)地質 (tē-chit) (geology) 頂懸 (téng-koân) (leh) (kóng) (ê)地形 (tē-hêng) (landform),大份 (toā-hūn)惑星 (he̍k-chheⁿ)悔章 (hoé-chiuⁿ) (magma) 爆發 (po̍k-hoat)了後 (liáu-aū)造成的 (chō-chiâⁿ--ê)殿佇 (Tiàm-tī)木星 (Bo̍k-chheⁿ)土星 (Thó͘-chheⁿ)海王星 (Hái-ông-chheⁿ)衛星 (oē-chheⁿ) () (ū)1種冰火山 (peng-hoé-soaⁿ) (ice volcano)。另外 (Lēng-goā) (koh)有1種湳火山 (làm-hoé-soaⁿ) (mud volcano)。地球 (Tē-kiû)的火山 (tiāⁿ)踮佇 (tiàm-tī)地殼 (tē-khak)第邦 (tē-pang) (crustal plate) (khah) (lím)所在 (só͘-chāi)毋過 (M̄-koh) (koá)火山是踮佇地幫 (tē-pang)內短面 (lāi-té-bīn)號做 (hō-chò)相點 (sio-tiám) (hotspot) 的所在; (chit) (khoán)火山 ()太陽系 (Thài-iông-hē)別的 (pa̍t-ê)石頭螢 (chio̍h-thaû-hêng)惑星 (rocky planet) (kap)衛星嘛 (khoàⁿ) (ē) (tio̍h)