Thó͘-chheⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
土星 ♄
Saturn (planet) large.jpg
NASA行前者2號歙
名號
號名由來
Saturn
軌道性質
原其 J2000.0
壓helion 1,514.50 million kilometres (10.1238 AU)
近日點 1,352.55 million kilometres (9.0412 AU)
1,433.53 million kilometres (9.5826 AU)
離心率 Pang-bô͘:Val
378.09 days
9.68 kilometres per second (6.01 mi/s)
Pang-bô͘:Val
敧平
Pang-bô͘:Val
2032-Nov-29
Pang-bô͘:Val
Known satellites 82 with formal designations; innumerable additional moonlets
物理sèn質
平均半景
58,232 kilometres (36,184 mi)
赤道 半景
極地 半景
扁平率 Pang-bô͘:Val
ÎNN州
體積
質量
平均 密度
0.687 grams per cubic centimetre (0.0248 lb/cu in) (less than water)
Pang-bô͘:Val
35.5 kilometres per second (22.1 mi/s)
10h 33m 38s Pang-bô͘:+-
赤道自轉 速度
9.87 kilometres per second (6.13 mi/s; 35,500 km/h)
26.73° (to orbit)
北極 赤經
40.589°; 2h 42m 21s
北極 赤緯
83.537°
反射率
表面溫度 上低 平均 上權
1 bar 134 K (−139 °C)
0.1 bar 84 K (−189 °C)
−0.55 (to) +1.17
14.5″ 多20.1″ (excludes rings)
大氣圈
表面 哈勒
140 kPa
59.5 kilometres (37.0 mi)
體積組成
Pang-bô͘:Val 水素 (chúi-sò͘) (H
2
)
Pang-bô͘:Val helium ()
Pang-bô͘:Val methane (CH
4
)
Pang-bô͘:Val a-mó͘-ní-á (NH
3
)
Pang-bô͘:Val 重水素化 (tiōng-chúi-sò͘-hòa)水素 (HD)
Pang-bô͘:Val ethane (C
2
H
6
)
(Peng):

土星 (Thó͘-chheⁿ) (土星,英語: Saturn) ()太陽系 (thài-iông-hē) (ê)1 (lia̍p)行星 (hêng-seng) (Tùi)太陽 (thài-iông) (hia)算過來 (sǹg--kòe-lâi) () ()6 (ūi),是太陽系第2 (tōa)的行星,干焦 (kan-na)木星 (Bo̍k-chheⁿ) (koh) (khah)大。土星是1粒gá-suh大行星 (tōa-hêng-seng) (gas giant)。

土星的 (hêng)扁扁 (píⁿ-píⁿ)赤道 (chhiah-tō) (kap)極地 (ke̍k-tē)直徑 (ti̍t-kèng)精差 (cheng-chha) (beh) (ū)10% (120,536 km對108,728 km)。 (Che)因為 (in-ūi) (i)自轉 (chū-tńg)速度 (sok-tō͘) (kín)液體 (e̍k-thé)成份 (sêng-hūn) (koân)別拉 (Pa̍t-lia̍p)氣體 (khì-thé)行星宛若 (oan-nā) (sio)siâng的 (hêng)毋過 (m̄-koh) () (hiah)極端 (ke̍k-toan)。土星 ()是太陽系密度 (bi̍t-tō͘) (siōng) (kài) ()的行星,平均 (pêng-kin)的specific密度 (chiah)0.69, () (ke) (chin)低。總是 (Chóng--sī)這是平均的數值 (sò͘-ta̍t): 大氣層 (tāi-khì-chân)頂平 (téng-pêng)閣較低密度, (ah)伊的核心 (he̍k-sim)的密度 ()比水加 (chin)權。

土星上出名 (chhut-miâ)特偵 (te̍k-cheng)檢采 (kiám-chhái)是伊的 (khoân)Galileo Galilei佇1610 () (iōng)伊的千里鏡 (chhian-lí-kiàⁿ)代先 (tāi-seng)看著 (khoàⁿ--tio̍h),毋過伊無理解 (lí-kái)遐的 (mi̍h)是siaⁿh。到甲 (Kàu-kah)1655年才有Christiaan Huygens用1 (thò)加真有力 (ū-la̍t)的千里鏡,決定 (koat-tēng)土星有權 (kho͘)外面 (goā-bīn)。 1675年Giovanni Domenico Cassini發現 (hoat-hiān)遐的權實在 (si̍t-chāi)幾若的 (kúi-nā-ê) ()的權 (ha̍p)做伙 (chò-hoé)的,閣 (khoân)佮環中央 (tiong-ng)閬縫 (làng-phāng)後來 (Āu--lâi) (lâng) () (toā) (phāng) ()伊的 (miâ)予做 (hō͘-chò)Cassini Division

Pioneer 11號佇1979年 (poe) ()土星。行前者 (Kiâⁿ-chûn-chiá)1號 (1980) 佮行前者2號 (1981) (toè)後壁 (āu-piah)。 Cassini-Huygens太空船 (thài-khong-chûn)佇2004年7 (goe̍h)1 (poe) (ji̍p)土星的軌道 (kúi-tō)

土星有真 (chē)月娘 (goe̍h-niû)其中 (kî-tiong)30粒有號名 (hō-miâ)詳細 (Siông-sè)數目 (sò͘-ba̍k)oh決定,因為 (se̍h)土星的物有妹少 (bē-chió)Titan規个 (kui-ê)太陽系唯一 (î-it)1粒有大氣層的月娘。

太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量