Chhiah-tō

From Lohankhapedia
(Redirected from Equator)
Jump to navigation Jump to search
紅線代表赤道

赤道 (Chhiah-tō) ()1 (tiâu)想像 (sióng-siōng) (ê)圓徑 (îⁿ-kèng) (soàⁿ) (kho͘) ()1 (lia̍p)行星 (hêng-seng)南北極 (lâm-pak-ke̍k)中央 (tiong-ng)位佇 (ūi-tī); (hit) (tah)地面 (tē-bīn) (kap)轉踅 (tńg-se̍h)特森 (te̍k-sim) (axis of rotation) 平衡 (pêng-hêng) (Chit)條線是1 (ê)大圓 (tōa-îⁿ)。赤道 () (kiû)表面 (piáu-bīn) (chhiat) (chò)北半球 (Pak-poàⁿ-kiû) (kap)南半球 (Lâm-poàⁿ-kiû) (I)緯度 (hūi-tō͘)予人 (tēng)做0 (tō͘)地球 (Tē-kiû)的赤道 (ū)40070 km (tn̂g)

氣候 (Khì-hāu)[edit]

熱帶 (Jia̍t-tài),赤道的季節 (kùi-cheh) (hām)恩帶 (un-tài)韓帶 (hân-tài) (chha) (chin) (chē)殿 (Tiàm)熱帶徛齒 (khiā-khí) (lâng)一般 (it-poaⁿ)共季節分做 (hun-chò)2个: 濕的 (sip--ê)焦的 (ta--ê)總是 (Chóng--sī)大部分 (tōa-pō͘-hūn)倚近 (óa-kīn)赤道的所在 (só͘-chāi)透年冬 (thàu-nî-tang) (sip)雖罔 (sui-bóng)其他 (kî-tha)因素 (in-sò͘) (懸度 (koân-tō͘) () (hái)距離 (kī-lī)) (ē)影響 (éng-hióng)季節的變化 (piàn-hòa)

赤道佮太空 (thài-khong)[edit]

倚近赤道的地點 (tē-tiám)適合 (sek-ha̍p) (siat)太空港 (thài-khong-káng)抑是 (a̍h-sī)太空電梯 (tiān-thui)因為 (in-ūi) (hiah) (tiám)振動 (tín-tāng)速度 (sok-tō͘) (siū)地球轉踅影響, ()地球任何 (jīm-hô)所在 (koh) (khah) (kín) (Tùi) (hia)發射 (hoat-siā)太空船 (thài-khong-chûn)會當 (ē-tàng) (kiám) (iōng)燃料 (jiân-liāu)可惜 (Khó-sioh)地球的赤道 (lo̍h)海面 (hái-bīn)較濟,罕得 (hán-tit)經過 (keng-kòe)陸地 (lio̍k-tē)

經過的地點[edit]