Line Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Sòaⁿ Kûn-tó (chiàⁿ-pêng ê Line Islands)

Line群島 (Kûn-tó) (英語: Line Islands) ()1 (cho͘)環礁 (khoân-chiau)為主 (ûi-chú) (ê)海島 (hái-tó)踮佇 (tiàm-tī) (tiong)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)Hawai‘ (i)群島南方 (lâm-hong)赤道 (Chhiah-tō)北爿 (pak-pêng) () (kiò) (chò) (Pak)Line群島南爿的 (lâm-pêng--ê) (Lâm)Line群島

北Line群島[edit]

(Kui)Kiribati:

(Kui)美國 (Bí-kok):

南Line群島[edit]

奎Kiribati:

機美國: