Baker-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Baker島

Baker () (英語: Baker Island) ()踮佇 (tiàm-tī) (tiong)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)赤道 (chhiah-tō) (khah)北一屑仔 (pak--chi̍t-sut-á) (ê)1 (ê)環礁 (khoân-chiau)約略 (iok-lio̍k) ()Honolulu西南向 (sai-lâm-hiòng)3100km (hn̄g)所在 (só͘-chāi)頂懸 (Téng-koân) () (tòa) (lâng)目前 (Bo̍k-chêng)美國 (Bí-kok)的1 ()無編入 (bô-pian-ji̍p) (koh)未組織 (bōe-cho͘-chit)領土 (léng-thó͘) (unorganized territory)。

Baker島現此時 (hiān-chú-sî)是1个國家 (Kok-ka)野生物 (Iá-seng-bu̍t)收容區 (Siu-iông-khu)號做 (hō-chò)Baker島國家野生物收容區行政上 (hêng-chèng-siōng) (kui)美國 () (kap)野生物服務處 (Ho̍k-bū-chhù)管理 (koán-lí) (I)範圍 (hoān-ûi)除了 (tû-liáu)島上 (tó-siōng)的1.64 km²以外 (í-gōa)又閣 (iū-koh)包括 (pau-koah)沿海 (iân-hái)123.45 km²的海底第 (hái-té-tē)

美國根據 (kin-kù)國內 (kok-lāi)Guano Islands Act (1856) 佇1857 () (niá)這个 (chit-ê)島。美國佮聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)公司 (kong-si)落手 (lo̍h-chhiú)開發 (khai-hoat)遐的 (hiah-ê)guano (鳥屎肥 (chiáu-sái-pûi)) 資源 (chu-goân)

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

 United States