Midway Khoân-chiau

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Midway環礁 (Khoân-chiau) (英語 (Eng-gí): Midway AtollMidway Islands),踮佇 (tiàm-tī) (pak)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)1 (ê)環礁頂懸 (téng-koân) (ū)幾若的 (kúi-nā-ê)山仔島 (soaⁿ-á-tó)其中 (kî-tiong) (siāng)大的 (tōa--ê) ()沙島 (Soa-tó) (Sand Island) (kap)東島 (Tang-tó) (Eastern Island)。

(Chū)1867 () (kàu) (taⁿ)美國 (Bí-kok)的1 ()無編入 (bô-pian-ji̍p) (unincorporated),未組織 (bōe-cho͘-chit)領土 (léng-thó͘) (unorganized territory)。 Midway環礁現此時 (hiān-chú-sî)是1个國家 (Kok-ka)野生物 (Iá-seng-bu̍t)收容區 (Siu-iông-khu) (kui)美國 ()佮野生物服務處 (Ho̍k-bū-chhù)管理 (koán-lí)

1942年6 (goe̍h)4 () ()這搭仔 (chit-tah-á)發生 (hoat-seng)Midway海戰 (Hái-chiàn)。美國海軍 (hái-kun)戰營 (chiàn-iâⁿ)攻擊 (kong-kek)Midway的日軍 (Ji̍t-kun)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Midway Atoll map.svg

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]