Koh-oa̍h-cheh-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
NASA 衛星圖
Moai,人行的石雕

過活節島 (Koh-oa̍h-cheh-tó)載代 (chāi-tē) (ê)原住民 (goân-chū-bîn) (kiò) (i) (chò)Rapa Nui (goân-miâTe pito o te henua), ()1 (ê) () (tang)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)孤島 (ko͘-tó) (siāng) (kīn) (koh) (ū) (tòa) (lâng)陸地 (lio̍k-tē)Pitcairn群島 (Kûn-tó) (2,075 km (hn̄g)), () (Lâm)美洲 (Bí-chiu)大略 (tāi-lio̍k)3,515 km遠。 (Che)Polynesia (lâng) (tang)殖民地 (si̍t-bîn-tē)政治上 (Chèng-tī-siōng)Rapa Nui屬於 (sio̍k-î)Chile西班牙 (Se-pan-gâ) (miâ)叫做 (kiò-chò)Isla de Pascua (過活節島)。

過活節島的巨型 (kī-hêng)石雕 (chio̍h-tiau) (moai) 世界 (sè-kài)出名 (chhut-miâ)

地理 (Tē-lí)[edit]

過活節島佇27°09′ S 109°25′ W,面積 (bīn-chek)163.6 km²,是1个三角形 (saⁿ-kak-hêng) (múi)1个 (kak)是1个 (tùi)海底 (hái-té)捅出來 (thóng--chhut-lâi)火山 (hóe-soaⁿ)嶺頭 (niá-thâu),名 ()Poike (東南 (tang-lâm)角), Rano (Kau) (西南 (sai-lâm)角), Terevaka ( (pak)角)。 Poike上 (kó͘), Terevaka上 (sin)。 Terevaka佇20 (bān)年前 (nî-chêng)爆發 (po̍k-hoat)樓出來 (lâu--chhut-lâi) (ko) (khàm) (kòe)表面 (piáu-bīn)95% 个面積。人猶未 (iáu-bōe)殖民 (si̍t-bîn)Rapa Nui進前 (chìn-chêng)隻的 (chiah-ê)火山 (hoé-soaⁿ) ()已經 (í-keng)定去 (tiāⁿ--khì)

過活節島地形 (tē-hêng) () (chhiūⁿ)Hawai‘伊抑是 (a̍h-sī)一寡仔 (chi̍t-kóa-á)Polynesia殖民地有高山 (ko-soaⁿ)山谷 (soaⁿ-kok)運輸 (Ūn-su)利便 (lī-piān)

生態 (Seng-thài)[edit]

現代 (Hiān-tāi)的過活節島表面袂輸 (bē-su)1 ()草埔 (chháu-po͘)頂面 (téng-bīn)罕得 (hán-tit)樹仔 (chhiū-á)在地 (Chāi-tē)野生 (iá-seng)植物 (si̍t-bu̍t)干焦 (kan-taⁿ)有48 (chióng)其中 (kî-tiong)大叢的 (tōa-châng--ê)toromiro (chhiū) (Sophora toromiro),賰的 (chhun--ê)主要 (chú-iàu)草仔 (chháu-á) (lūi)花粉 (Hoe-hún)分析 (hun-sek)證明 (chèng-bêng)古早古早 (kó͘-chá-kó͘-chá)島上 (tó-siōng)有1 (phiàn)亞熱帶 (a-jia̍t-tài)森林 (sim-lîm)包括 (pau-koah)現在 (hiān-chāi)島上無地揣的 (bô-tè-chhōe--ê)大欉 (tōa-châng)樹 (palmAlphitonia cf。zizyphoidesElaeocarpus rarotongensis等等 (téng-téng))。遐的 (Hiah-ê)後來 (āu--lâi)剉掉 (chhò-tiāu)製造 (chè-chō)船仔 (chûn-á),做燃料 (jiân-liāu),等等。

考古 (Khó-kó͘)發現 (hoat-hiān)往過 (éng-kòe)有6種以上 (í-siōng)的在地陸地鳥仔 (chiáu-á) (kap)25外長 (gōa-chióng)海鳥 (hái-chiáu)因為 (In-ūi)Rapa Nui本底 (pún-té)完全 (oân-choân)天然 (thian-jiân)掠食 (lia̍h-chia̍h)動物 (tōng-bu̍t),島上的環境 (khoân-kéng)鳥類 (chiáu-lūi) (chin)有利 (iú-lī)近海 (Kīn-hái) () (chē)

後來帶 (ke)爪鼠 (niáu-chhí) (lâi) (kàu)島上。雖罔 (Sui-bóng)爪鼠是無張持 (bô-tiuⁿ-tî)再過來的 (chài--kòe-lâi-ê),後來 ()成做 (chiâⁿ-chò)當地 (tong-tē)食物 (chia̍h-mi̍h)之一 (chi-it)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

人口 (Jîn-kháu)[edit]

現代的過活節島人口3,791个 (2002雞甲 (ke-kah)),主要佇府城 (hú-siâⁿ)Hanga Roa。近來 (Kīn-lâi)大陸 (tāi-lio̍k)來的Chile人 ()來愈濟。歷史上 (Le̍k-sú-siōng)在地人口變動 (piàn-tōng)真濟。外地人 (Gōa-tē-lâng)帶來 (tòa--lâi)傳染病 (thoân-jiám-pēⁿ) (bat)鬼若擺 (kúi-nā-pái)引起 (ín-khí) (tōa)災難 (chai-lān)

古蹟 (Kó͘-chek)[edit]

300个ahu

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

  • Diamond, JaredCollapse: How Societies Choose to Fail or Succeed.Penguin Books: 2005。 ISBN 0-14-303655-6。

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Easter Island