Si̍t-bîn-tē

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

殖民地 (Si̍t-bîn-tē) (殖民地) () (teh) (kóng)1 (ê)國家 (kok-ka) (抑是 (a̍h-sī)地區 (tē-khu)) (ê)政治 (chèng-tī) (kah)經濟 (keng-chè) (khì) (hō͘)別的 (pia̍t-ê)國家控制 (khòng-chè)本國 (pún-kok)失去 (sit-khì)獨立 (to̍k-li̍p)主裁 (chú-chhâi)權利 (kôan-lī) (i)的國家 (抑是地方 (tē-hng) ) 資源 (chu-gôan) (siū) (lâng)扣北 (khau-pak)抑是霸佔 (pà-chiàm)這款 (chit-khóan)的國家 (抑是地區 ) 後綴 (hō͘-chòe)殖民地。 Pìh如講 (jû-kóng)印度 (Ìn-tō͘)香港 (Hiong-káng)卡早 (khah-chá)英國 (Eng-kok)的殖民地; 台灣 (Tâi-ôan)曾經 (chêng-keng)日本 (Ji̍t-pún)的殖民地。現此時 (Hiān-chú-sî)世界上 (sè-kài-siōng)大多數 (tōa-to-sò͘)的殖民地差不多 (chha-put-to) (lóng)重頭 (têng-thâu)獲得 (he̍k-tit)獨立矣 (to̍k-li̍p--ah) (iah)世界 (sè-kài)殖民 (si̍t-bîn)體系 (thé-hē) ()已經 (í-keng) ()存在 (chûn-chāi) (lo͘h) (Put)jī-kò原仔 (ôan-á) (ū)小部分 (sió-pō͘-hūn)的殖民地到今 (kàu-taⁿ)猶未 (iá-bōe)獨立,譬如講 (phì-jû-kóng)Puerto RicoGuamGuantanamo遮的 (chia-ê)所在 (só͘-chāi)猶原 (iu-gôan)遭受 (cho-siū)美國 (Bí-kok)殖民統治 (thóng-tī)毋過 (m̄-koh) (in)一定 (it-tēng)自治權 (chū-tī-kôan)

殖民主義 (chú-gī)政策 (chèng-chhek)一貫 (it-kòan)受著 (siū-tio̍h)世間人 (sè-kan-jîn)批評 (phoe-phêng)

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]