Tâi-oân

From Lohankhapedia
(Redirected from Tâi-ôan)
Jump to navigation Jump to search
"Formosa" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Formosa (khu-pia̍t-ia̍h).
Pún bûn-chiuⁿ sī koan-hē 太平洋西岸的一群島嶼. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ 台灣 (區別易).
台灣

臺灣 (Tâi-oân) (臺灣) () (óa)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)西岸 (sai-hōaⁿ) (chi̍t) (kûn)島嶼 (tó-sū)組成 (cho͘-sêng) (ê)政治 (chèng-tī)實體 (si̍t-thé) (kap)中國 (Tiong-kok) (keh)一條 (chı̍t-tiâu)烏水溝 (O͘-chúi-kau) (台灣 (Tâi-ôan)海峽 (Hái-kiap))。 (I) (koh)號做 (hō-chòe)Formosa,是 (àn)葡萄牙語 (Phû-tô-gâ-gú) (Ilha) Formosa來的 (lâi--ê)意思 (ì-sù)是 "美麗 (Bí-lē) ( ())",臺灣島 (Tâi-oân-tó)抑是 (ia̍h-sī)臺灣本島 (pún-tó)

一般 (It-poaⁿ)廣的 (kóng-ê)臺灣島 (hâm) (kóa) ()海岸 (hái-hōaⁿ) () (hn̄g)人工島 (jîn-kang-tó)沙線 (soa-sòaⁿ)麋先 (khun-sin) (téng) (khoán)地形 (tē-hêng),無和火燒島 (Hóe-sio-tó)紅頭嶼 (Âng-thâu-sū),佮澎湖 (Phêⁿ-ô͘)群島 (Kûn-tó)等款 (khah)遠的島嶼。

地理 (Tē-lí)[edit]

臺灣 ()海岸線 (hái-hōaⁿ-sòaⁿ)腸肚 (tn̂g-tō͘) (chiàu)時間 (sî-kan)計算 (kè-sǹg)方式 (hong-sek) (ū) (chin) (tōa)精差 (cheng-chha)其中 (kî-tiong)一个 (chi̍t-ê)數字 (sò͘-jī)大約 (tāi-iok)1137公里 (kong-lí)

地號名 (Tē-hō-miâ)[edit]

臺灣佇1944年方空襲時佇Australia的神文

Formosa (tn̂g)時間是西洋 (Se-iûⁿ) (tùi)臺灣 (chit)所在 (só͘-chāi)主要 (chú-iàu)號名 (hō-miâ)日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi)開始 (khai-sí) (tiāⁿ) (ēng)日語 (Ji̍t-gí)羅馬字 (Lô-má-jī)Taiwan毋過 (m̄-koh) (kàu)戰後 (Chiàn-āu)初期 (chho͘-kî)西洋的文章 (bûn-chiong)娃拿 (oa-ná)慣勢 (koàn-sì)Formosa

()生物 (seng-bu̍t)學名 (ha̍k-miâ)內面 (lāi-bīn) ()佇臺灣發見 (hoat-kìⁿ)物種 (bu̍t-chéng)定用 "formosanus" (ia̍h)是 "formosana" (chò)種小名 (chéng-sió-miâ)。若是 "formosa" (美麗) 做種小名, (chiū)一定 (it-tēng)是對地號名 (só͘)號的 (hō--ê)

Formosa抑臺灣以外 (í-gōa)其他 (kî-tha)表示 (piáu-sī)臺灣的字詞 (jī-sû)閣有大員 (Tāi-oân) (大員),Takasago (高砂), Taccasanga,等等 (téng-téng)

臺灣 () (lâng)千戶 (chheng-hō͘)是 "寶島 (pó-tó)"。

範圍 (Hoān-ûi)[edit]

臺灣這 ()普通 (phó͘-thong)的意思是臺灣島附近 (hū-kīn)小島 (sió-tó) (kiam)澎湖群島總是 (chóng-sī)抑有 (pa̍t)定義 (tēng-gī)

臺灣島附屬 (hù-sio̍k) (sió)島,兼澎湖群島做伙 (chò-hóe),是二次 (Jī-chhù)大戰 (Tāi-chiàn)進前 (chìn-chêng)以來 (í-lâi)一款臺灣的範圍定義。另外 (Lēng-gōa)實際 (si̍t-chè) (hō͘) (tiàm)佇臺灣的中華 (Tiong-hoa)民國 (Bîn-kok)政府 (chèng-hú) (koán)金門 (Kim-mn̂g)媽祖 (Má-chó͘),有 () (sǹg) (khoah)khǹg意思的 "臺灣" 範圍。

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

日本時代[edit]

詳細請看: 臺灣日本時代

戰後[edit]

經過 (Keng-kòe)日本時代50 (tang)現代化 (hiān-tāi-hoà)基礎 (ki-chhó͘)建設 (kiàn-siat)了後 (liáu-āu),臺灣的經濟 (keng-chè) (kah)社會 (siā-hōe) (chū)1960年代 (nî-tāi)開始發展 (hoat-tián)起來 (khí-lâi)創造 (chhòng-chō)台灣 (Tâi-oân)奇蹟 (kî-chek)成做 (chiâⁿ-chòe)亞洲 (A-chiu)四小龍 (Sù-siáu-liông)之一 (chi-it)然後 (Jiân-āu) (i)oân佇1990年代正式 (chèng-sek)成做已開發 (í-khai-hoat)國家 (kok-ka)成員 (sêng-goân); 無論 (bô-lūn)人均 (jîn-kun)所得 (só͘-tek)抑是人類 (Jîn-lūi)發展指數 (Chí-sò͘) (lóng)先進 (sian-chìn)國家水準 (chúi-chún).[1] 臺灣現此時 (hiān-chhú-sî)有真豐沛的 (phong-phài-ê)製造業 (chè-chō-gia̍p)高科技 (ko-kho-ki)產業 (sán-gia̍p),佇半導體 (pòaⁿ-tō-thé)資訊 (chu-sìn)科技 (kho-ki)通信 (thong-sìn)電子 (tiān-chú)精密 (cheng-bi̍t)製造 (chè-chō)等等方面 (hong-bīn)領先 (léng-sian)世界 (sè-kài)貿易 (Bō͘-e̍k)方面,臺灣主要透過 (thàu-kòe)高科技產業 (lâi) (thàn)外匯 (gōa-hōe),另外猶有 (iáu-ū)文化 (bûn-hoà)產業觀光業 (koan-kong-gia̍p)的發展.[2]

(Tóe) (tio̍h)解嚴 (Kái-giâm)以來政治 (siōng)自由化 (chū-iû-hòa)民主化 (bîn-chú-hòa) (í)泛藍 (Hoàn-lâm)泛綠 (Hoàn-le̍k)為首 (ûi-siú)政黨 (chèng-tóng)政治統一 (thóng-it)獨立 (to̍k-li̍p)議題 (gī-tê)以及 (í-ki̍p)公民 (kong-bîn)社會形成 (hêng-sêng),臺灣沓沓仔 (ta̍uh-ta̍uh-á)脫離 (thoat-lī)過往 (kòe-óng) (chāi)戒嚴 (Kài-giâm)時代形塑 (hêng-sok)大中國史觀 (sú-koan),發展 (chhut) (í)臺灣做中心 (tiong-sim)多元文化主義 (to-goân-bûn-hòa-chú-gī),予臺灣文化 (bûn-hòa)呈現 (thêng-hiān)多元 (to-goân)並立 (pēng-li̍p)兼容 (kiam-iông)並蓄 (pēng-thiok)面貌 (bīn-māu)

地理[edit]

臺灣的四季 (sù-kùi)無上 (bô-chhiūⁿ)緯度 (hūi-tō͘) (khah) (kôan)國度 (kok-tō͘)分明 (hun-bêng)。伊的溫度 (un-tō͘)差不多 (chha-put-to)攝氏 (Liap-sī)6 (tō͘)到攝氏36度中間 (tiong-kan)會使講 (Ē-sái-kóng)四季如春 (sù-kùi-jû-chhun),真適合 (sek-ha̍p) (tòa)的所在。

自然 (Chū-jiân)地理[edit]

臺灣的西爿 (sai-pêng)西北 (sai-pak)台灣海峽,本島距離 (kū-lî)歐亞 (Au-a)大陸 (Tāi-lio̍k)平均 (pêng-kun)大約200公里,上 (e̍h)新竹縣 (Sin-tek-kōan)中國福建 (Hok-kiàn)平潭島 (Pêng-thâm-tó)的130公里。臺灣的北爿 (pak-pêng)東海 (Tang-hái)朝鮮 (Tiâu-sián)半島 (Pòan-tó)東北 (tang-pak)琉球 (Liû-kiû)群島日本列島 (Lia̍t-tó)西南 (Sai-lâm)是中國廣東省 (Kńg-tang-séng),海岸距離大約300公里。東爿 (Tang-pêng)太平洋南爿 (Lâm-pêng)菲律賓 (Hui-lu̍t-pin)群島芭絲 (Pa-si)海峽 (Chiông)地緣 (tē-iân)政治角度 (kak-tō͘)觀察 (koan-chhat),臺灣拄好 (tú-hó)就是 (chiū-sī)為地 (ūi-tī)東亞 (Tang-a)島湖 (tó-ô͘)的中間區域 (khu-he̍k)連結 (liân-kiat)東北亞 (Tang-pak-a)東南亞 (Tang-lâm-a),是亞太 (A-thài)經濟貿易的重要 (tiōng-iàu)運輸 (ūn-su)戰略 (chiàn-lio̍k)要地 (iàu-tē).[3][4][5][6]

地質 (Tē-chit)水文 (chúi-bûn)[edit]

詳細請看: 臺灣的地質

臺灣是 ()歐亞大陸板塊 (Pán-khoài)Okinawa板塊菲律賓海 (Hui-li̍p-pin-hái)板塊晶閘 (chiⁿ-ap)隆起 (liông-khí)的島嶼。臺灣主要是由2 (ê)板塊的聚合 (chū-ha̍p)作用 (chok-iōng)產生 (sán-seng)分別 (hun-pia̍t)歸屬 (kui-sio̍k)佇歐亞板塊佮菲律賓海板塊。板塊聚合作用 (hun)做2个部分 (pō͘-hūn),佇菲律賓海板塊西爿,歐亞板塊引物 (ín-bu̍t)到菲律賓海板塊下底 (ē-té) (ah)妃入濱海 (Hui-li̍p-pin-hái)板塊的北爿,是菲律賓海板塊引物到歐亞板塊下跤 (ē-kha)。板塊聚合作用致使 (tì-sú)臺灣沓沓仔隆起,並且 (pēng-chhiáⁿ)佇臺灣東南爿 (tang-lâm-pêng)形成非入賓 (Hui-li̍p-pin)海溝 (Hái-kau)馬尼拉 (Má-nî-la)海溝呂宋 (Lū-sòng)海槽 (Hái-chô)佮呂宋搗糊 (Tó-ô͘),以及佇臺灣東北爿 (tang-pak-pêng),形成琉球海溝佮琉球倒湖 (Tó-ô͘) ()致使臺灣成做 (chiâⁿ-chò) (chē)斷層 (toān-chân)環境 (khoân-kéng)。臺灣 (thu̍t)海面 (hái-bīn)了後,形成災濟 (che-chē)山脈 (soaⁿ-me̍h)。與花東 (Hoa-Tang)縱谷 (Chhiòng-kok)分界 (hun-kài),縱谷東爿的海岸山脈 (sio̍k)佇菲律賓海板塊,東北爿的宜蘭 (Gî-lân)龜山島 (Ku-soaⁿ-tó)彼搭 (hit-tah)屬於 (sio̍k-î)Okinawa湖後 (Ô͘-āu)裂開 (li̍h-khui)的一部分,西爿的中央 (Tiong-iong)山脈雪山 (Soat-soaⁿ)山脈玉山 (Gio̍k-san)山脈是屬於歐亞板塊。玉山山脈形成了後,因為 (in-ūi) (téng) (chân) (hiòng)西 (sai) (ku̍t),形成 (liáu)阿里山 (A-lí-san)山脈。因為降雨 (kàng-hō͘)豐沛 (phong-phài)造就 (chō-chiū)來自 (lâi-chū)高山 (ko-soaⁿ)大量 (tōa-liōng)沉積物 (tîm-chek-bu̍t),佇山脈西爿面 (sai-pêng-bīn)誕生 (tàn-seng)沖積 (chhiong-chek)平埔 (pêⁿ-po͘)到今 (Kàu-taⁿ)年紲 (liân-sòa)的板塊運動 (ūn-tōng)產生了頻繁 (pîn-hoân)地動 (tē-tāng)。臺灣為地板塊交界 (kau-kài)孕育 (īn-io̍k)逐个 (ta̍k-ê)斷層的產生。主要斷層有921大地動車籠埔 (Chhia-láng-po͘)斷層,予台北 (Tâi-pak)盆地 (Phûn-tē)陷落 (hām-lo̍h)形成康熙 (Khong-hi)臺北湖 (Tâi-pak-ô͘)山跤 (Soaⁿ-kha)斷層東部 (tang-pō͘)上長的池上 (Tî-siōng)斷層,以及長85公里的臺灣上長斷層潮州 (Tiô-chiu)斷層頂。

河川 (Hô-chhoan)[edit]

氣候 (Khì-hāu)[edit]

臺灣的氣候是予濟,但是 (tān-sī)因為河川 (lâu)較緊 (khah-kín)關係 (koan-hē)水份 (chúi-hūn)有時陣 (ū-sî-chūn)不足 (put-chiok)

生物[edit]

人文 (Jîn-bûn)地理[edit]

人口 (Jîn-kháu)族群 (cho̍k-kûn)[edit]

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. "我國HDI、GII分別排名全球第23位及第2位" (PDF) (ēng Hôa-gí). 行政院主計總處. 2013-12-26 khòaⁿ--ê. 
  2. "臺灣產業發展願景與策略" (PDF) (ēng Hôa-gí). 中華民國經濟部技術處. 2007-02. 2011-03-24 khòaⁿ--ê. 
  3. 歷史沿革, 認識臺灣, 交通部觀光局
  4. "臺灣與西班牙關係史料彙編" (ēng 中文). 國史館臺灣文獻館. 2014年4月10日 khòaⁿ--ê. 
  5. "海洋史的大家長 - 曹永和院士(下)" (ēng 中文). 國立臺灣大學歷史學系. 2014年4月10日 khòaⁿ--ê. 
  6. 《臺灣週刊》,2006年第27期