Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
"日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi)" (choán) (lâi) (chia)有關 (iú-koan)其他 (kî-tha)所在 (só͘-chāi) (pat) (siū)日本統治 (thóng-tī) (ê)時期 (sî-kî) (chhiáⁿ)參考 (chham-khó)日本時代 (區別易 (khu-pia̍t-ia̍h))
台灣歷史
台灣歷史
台灣歷史年表
史前時代
荷蘭領Formosa
西班牙嶺Hermosa
東寧國
清領台灣
台灣民主國
日本時代
戰後台灣

台灣 (Tâi-oân)日本時代代表 (tāi-piáu)1895 () (kàu)1945年台灣 (hō͘)日本統治的彼段 (hit-tōaⁿ)時間 (sî-kan)

1894年大清 (Tāi-chheng) (kah)日本因為 (in-ūi)朝鮮 (Tiâu-sián)問題 (būn-tê)發生 (hoat-seng)甲午 (Kah-ngó͘)戰爭 (chiàn-cheng)。大清戰敗 (chiàn-pāi)1895年台灣 (koah)予日本。

總督 (Chóng-tok)列單 (lia̍t-toaⁿ)[edit]

台灣 (Tâi-ôan)總督
(Hun)時間階級 (Kai-kip) (Miâ) (漢字 (Hàn-jī))名 (日本羅馬字 (Lô-má-jī))
綏撫時期 (1895~1919) 早期 (chá-kî)武官 (bú-koaⁿ)總督1海軍 (Hái-kun)大將 (tāi-chiòng)樺山 資紀Kabayama Sukenori
2陸軍 (Lio̍k-kun)中將 (tiong-chiòng)桂 太郎Katsura Tarô
3陸軍中將乃木 希典Nogi Maresuke
4陸軍大將兒玉 源太郎Kodama Gentarô
5陸軍大將佐久間 左馬太Sakuma Samata
6陸軍大將安東 貞美Andô Sadayosi
7陸軍中將明石 元二郎Akasi Motozirô
同化時期 (1919~1937) 文官 (Bûn-koaⁿ)總督8文官田 健治郎Den Kenzirô
9文官內田 嘉吉Utida Kakiti
10文官伊澤 多喜男Izawa Takio
11文官上山 滿之進Kamiyama Mannosin
12文官川村 竹治Kawamura Takezi
13文官石塚 英藏Isizuka Eizô
14文官太田 政弘Ôta Masahiro
15文官南 弘Minami Hirosi
16文官中川 健藏Nakagawa Kenzô
皇民化時期 (1937~1945) 後期 (Aū-kî)武官總督17海軍大將小林躋造Kobayasi Seizô
18海軍大將長谷川 清Hasegawa Kiyosi
19陸軍大將安藤 利吉Andô Rikiti