Tâi-oân le̍k-sú

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
台灣歷史
台灣歷史
台灣歷史年表
史前時代
荷蘭領Formosa
西班牙嶺Hermosa
東寧國
清領台灣
台灣民主國
日本時代
戰後台灣

早期 (Chá-kî)台灣 (Tâi-oân)[edit]

一般 (It-poaⁿ) (ê)看法 (khòaⁿ-hoat) () ()50,000 ()以前 (í-chêng)臺灣 (Tâi-oân) (tio̍h) (ū) (lâng) (tòa)毋過 (M̄-koh)遮的 (chia-ê)早期的住民 (chū-bîn)留落來 (lâu-lo̍h-lâi) (mi̍h) ()真濟 (chin-chōe)現此時 (Hiān-chhú-sî) (lán) (kóng)台灣 (Tâi-ôan)原住民 (goân-chū-bîn) (àn)人類學 (jîn-lūi-ha̍k)角度 (kak-tō͘)南島語族 (lâm-tó-gí-cho̍k)的。

胡蘭 (Hô͘-lân) (kap)西班牙 (Se-pan-gâ)時代 (sî-tāi)[edit]

蹬施 (Teⁿ-sì)政權 (chèng-koân)時代[edit]

詳細: 鄭氏政權

清國 (Chheng-kok)時代[edit]

台灣清國時代

日本 (Jı̍t-pún)時代[edit]

1894年大清 (Tāi-chheng) (kah)日本 (Ji̍t-pún)因為 (in-ūi)朝鮮 (Tiâu-sián)問題 (būn-tê)發生 (hoat-seng)甲午 (Kah-ngó͘)戰爭 (chiàn-cheng)。大清戰敗 (chiàn-pāi)1895年台灣割予 (koah-hō͘)日本

戰後 (Chiàn-āu)[edit]

相關 (Siong-koan)[edit]

散等 (Sòaⁿ-téng)資源 (chu-gôan)[edit]