Tâi-oân le̍k-sú nî-pió

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
台灣歷史
台灣歷史
台灣歷史年表
史前時代
荷蘭領Formosa
西班牙嶺Hermosa
東寧國
清領台灣
台灣民主國
日本時代
戰後台灣

下跤 (Ē-kha) ()關係 (koan-hē)台灣 (Tâi-oân)歷史 (le̍k-sú) (ê)年表 (nî-pió)

16世紀 (Sè-kí)[edit]

  • 1544 () (左右 (chó-iū)): Portugal (chûn)經過 (keng-kòe)台灣海峽 (Hái-kiap) ()看着 (khoàⁿ-tioh)台灣這个 (chit-ê)島嶼 (tó-sū) (in) (kah)這个島嶼 ()miâⁿ (kiò)Ilha Formosa意思 (ì-sù)美麗 (Bí-lē) ()

17世紀[edit]

18世紀[edit]

19世紀[edit]

20世紀[edit]

21世紀[edit]