921 tōa tē-tāng

From Lohankhapedia
(Redirected from 921 Tōa Tē-tāng)
Jump to navigation Jump to search
921大地動的強度分佈

921 (Tōa)地動 (Tē-tāng) (921大地動),或者 (he̍k-chiá)921 (Tāi)地震 (Tē-chìn) (921大地震) (kap)集集 (Chi̍p-chi̍p)大地震 (集集大地震), ()1999 ()9 (goe̍h)21 ()發生 (hoat-seng) ()台灣 (Tâi-oân)中部 (tiong-pō͘)山區 (soaⁿ-khu) (ê)逆斷層 (ge̍k-toān-chân)地動震央 (Chìn-iong)為地 (ūi-tī)北緯 (Pak-hūi)23.85 (tō͘)東經 (Tong-keng)120.82度,佇南投縣 (Lâm-tâu-koān)集集鎮 (Chi̍p-chi̍p-tìn)境內 (kéng-lāi)震源 (Chìn-goân)深度 (chhim-tō͘)8.0公里 (kong-lí); Richter規模 (kui-bô͘)7.3。 (Chit) (tiûⁿ)地動造成 (chō-sêng)台灣本島 (pún-tó) (lóng)感受 (kám-siū) (tio̍h)劇烈 (ke̍k-lia̍t) (koh)嚴重 (giâm-tiōng)窯洞 (iâu-tōng)前後 (chêng-āu)歷時 (le̍k-sî)102 (bió); 是台灣戰後 (chiàn-āu)傷亡 (siong-bông)損失 (sún-sit)上大 (siōng-tōa)天災 (thian-chai)。 921攏總 (lóng-chóng)造成2,415 (lâng)死亡 (sí-bông), 29人失蹤 (sit-chong), 11,305人著傷 (tio̍h-siong), 51,711 (keng)房厝 (pâng-chhù)全倒 (choân-tò), 53,768間半島 (poàn-tó)