Chìn-iong

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
震央佮震源的關係

震央 (Chìn-iong) (震央) ()地動 (tē-tāng)發生 (hoat-seng) (ê) () (ùi)震源 (chìn-goân)向上 (hiàng-siōng)垂直 (sûi-ti̍t)投影 (tâu-iáⁿ) (kàu)地表 (tē-piáu)位置 (ūi-tì)