Lí Teng-hui

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
李登輝
李登輝
總統李登輝先生玉照 (國民大會實錄).jpg
第7, 8, 9任中華民國總統
Jīm-kî
1988年1月13日 – 2000年5月20日
副總統 李元簇
連戰
前任 蔣經國
繼任 陳水扁
第2任中國國民黨黨主席
Jīm-kî
1988年7月27日 – 2000年3月24日
前任 蔣經國
繼任 連戰
第7任中華民國副總統
Jīm-kî
1984年5月20日 – 1988年1月13日
總統 蔣經國
前任 謝東閔
繼任 李元簇
個人資訊
出世 1923 年1月15日(1923-01-15)
日本的旗仔日本領台灣台北州淡水郡三芝庄
(今屬 Flag of the Republic of China.svg 台灣新北市三芝區)
過身 2020 年 7 月 30 日 (97歲)
Flag of the Republic of China台灣臺北市北投區臺北榮民總病院
政黨 中國國民黨 (1971-2001)
母校 京都帝國大學
國立台灣大學
Iowa州立大學
Cornell大學

()登輝 (Teng-hui) (李登輝,1923年 1月15日 – 2020年  7月30日),出世 (chhut-sì) () (taⁿ)台灣 (Tâi-ôan)新北市 (Sin-pak-chhī)三芝區 (Sam-chi-khu) (I) ()中華 (Tiong-hôa)民國 (Bîn-kok)第一 (tē-it) (ūi)民選 (bîn-sóan) (ê)總統 (chóng-thóng)以早 (Í-chá)日本 (Ji̍t-pún) (miâ)號做 (hō-chòe) "Iwasato Masao" (岩里政男)。

公元 (Kong-gôan)1944 ()1 (go̍eh)當檔 (tng-tong)少年 (siàu-liân)的李登輝佇日本京都 (Kiaⁿ-to͘)帝國 (Tè-kok)大學 (Tāi-ha̍k)入伍 (ji̍p-ngó͘)做兵 (Chò-peng)中間 (tiong-kan),伊可條 (khó-tiâu)日本Chiba高射炮 (Ko-siā-phàu)學校 (Ha̍k-hāu) (千葉高射炮學校), siâng年度 (nî-tō͘)8月19 ()李先 (Lí--sian)晉升 (chìn-seng) (ūi)陸軍 (lio̍k-kun)數為 (siàu-ūi)了後 (liáu-āu)拈麵 (liam-mī)臺灣 (Tâi-ôan)供融 (Kiong-hiông)退伍 (thè-ngó͘)

量其約 (Liōng-kî-iok)佇1972年,李登輝得著 (tit-tio̍h)國民黨 (Kok-bîn-tóng)財經 (chhâi-keng)領域 (léng-he̍k)排祉 (pâi-chí) (lâng)牽成 (khan-sêng)加入 (ka-ji̍p)KBT,此去 (chhú-khì)一直 (it-ti̍t)得著 (Chiúⁿ)經國 (Keng-kok)器重 (khì-tiōng) (bat)做過 (chò-kòe) "行政院 (hêng-chèng-īⁿ)政務 (chèng-bū)委員 (úi-ôan)" , "臺北 (Tâi-pak)市長 (chhī-tiúⁿ)", "台灣省 (Tâi-ôan-séng)主席 (chú-se̍k)" , "中華民國副總統 (hù-chóng-thóng)" 等等 (téng-téng)官銜 (koaⁿ-hâm) (官衔)。到甲 (Kàu-kah)蔣經國過身 (kòe-sin)了後,李登輝接任 (chiap-jīm)總統, (koh) (kiam)執政長 (chip-chèng-tiúⁿ)攏總 (lóng-chóng)12年 (hiah)ni̍h ()

李登輝 (chāi) (jīm)初期 (chho͘-kî)支持 (chi-chhî)中國 (Tiong-kok)統一 (thóng-it)毋過 (m̄-koh)後來 (āu--lâi)兩岸 (lióng-hōaⁿ)互相 (hō͘-siong)之間 (chi-kan)信任 (sìn-jīm)程度 (thêng-tō͘) () (kàu) (ah)民間 (bîn-kan)不時 (put-sî)出現 (chhut-hiān)一寡 (chi̍t-kóa) (chhat)事件 (sū-kiāⁿ)無得著圓滿 (ôan-bóan)解決 (kái-koat)到甲 (kaù-kah)卸任 (sià-jīm)最後 (chòe-āu)1年,李登輝竟然 (kèng-jiân) (soah) (lâi)表態 (piáu-thāi) (kóng)兩岸關係 (koan-hē)是 "特殊 (te̍k-sû) (kok) (í) (ê)關係" (兩國論 (Lióng-kok-lūn))。 2000年,總統選舉 (soán-kí), KBT式離 (sit-lī),李登輝為擔起 (taⁿ-khí)責任 (chek-jīm)辭去 (sî-khì)黨主席 (tóng-chú-se̍k)職務 (chit-bū)並且 (pēng-chhiáⁿ) (kāng)年度5月,也就是 (iā-tio̍h-sī)總統任期 (jīm-kî)屆滿 (kài-móa)卸任過後 (kòe-āu)公開 (kong-khai)主張 (chú-tiuⁿ)台灣獨立 (to̍k-li̍p)成做 (chiâⁿ-chòe)台灣 (Tâi-oân)獨立運動 (ūn-tōng)實際 (si̍t-chè)領導人 (léng-tō-lâng)之一 (chi-it)半年 (Pòaⁿ-nî) (āu)李登輝 (Lí-Teng-hui)著手 (tio̍h-chhiú)創立 (chhòng-li̍p)1个親的 (sin--ê)政黨 (chèng-tóng): 台灣團結 (Thoân-kiat)聯盟 (Liân-bêng) (臺年檔 (Tâi-Liân-Tóng)),成做質的 (chit-ê)政黨的精神 (cheng-sîn)領袖 (léng-siù)

台灣團結 (Thôan-kiat)聯盟主張建立 (kiàn-li̍p)台灣人 (Tâi-ôan-lâng)台灣共和國 (Kiōng-hô-kok)唱義 (chhiàng-gī) "台灣正名 (chiàⁿ-miâ)" 的運動。 2004年進前 (chìn-chêng) (to̍h)已經 (í-keng) (hām)KBT髓佮 (chhé-kah)二二二 (lī-lī-lī)的李登輝,又閣 (iū-koh) (kiâⁿ)出來 (chhut-lâi)下力 (hē-la̍t) (thīn)民進黨 (Bîn-Chìn-Tóng)候選人 (hāu-sóan-jîn) (Tân)水扁 (Chúi-píⁿ),伊呼約 (ho͘-iok)社會 (siā-hōe)各界 (kok-kài) (ài) (hō͘)陳水扁成功 (sêng-kong)連任 (liân-jīm),伊講按呢 (án-ne)台灣 (chiah)會當 (ē-tàng)享受 (hiáng-siū)主權 (chú-kôan)獨立地位 (tē-ūi)

2020年2 (goe̍h),李登輝因為 (in-ūi)lim牛奶 (gû-ling)嗾著 (cha̍k-tio̍h)入去 (ji̍p-khì)臺北榮民 (Êng-bîn)總病院 (Chóng-pēⁿ-īⁿ)治療 (tī-liâu)毋閣 (m̄-koh)狀況 (chōng-hóng) (hoán) (khí) (),佇職年的 (chit-nî--ê)7月30 (ji̍t),李登輝佇病院 (pēⁿ-īⁿ)過往 (kòe-óng) (hiáng)耆壽 (kî-siū) (耆壽) 98 (hòe).[1]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. 楊雅棠 (楊雅棠) (2020-07-30). "人生舞台謝幕!前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲". 聯合新聞網 (聯合新聞網). 2020-07-30 khòaⁿ--ê. 

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Lee登輝