Chhòa Eng-bûn

From Lohankhapedia
(Redirected from Chhoà Eng-bûn)
Jump to navigation Jump to search
蔡英文
蔡英文
蔡英文官方元首肖像照.png
第14任中華民國總統
就任
2016年5月20日
副總統 陳建仁
前任 馬英九
第12, 13, 15任民主進步黨黨主席
就任
2014年5月28日
前任 蘇貞昌
Jīm-kî
2008年5月20日 – 2012年1月14日
前任 謝長廷 (代理)
繼任 陳菊 (代理)
個人資訊
出世 1956 年8月31日 1956-08-31(63歲)
Flag of the Republic of China.svg 台灣臺北
政黨 民主進步黨 (2004–今)
母校 國立台灣大學
Cornell法律學īⁿ
London經濟學院

(Chhoà)英文 (Eng-bûn) (漢字 (hàn-jī): 蔡英文; 1956年 8月31日 出世 ) ()台灣 (Tâi-oân) (ê) (chi̍t) (ūi)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) ()現任 (hiān-jīm)中華 (Tiong-hoâ)民國 (Bîn-kok)總統 (Chóng-thóng) (kiam)民主 (Bîn-chú)進步黨 (Chìn-pō͘-tóng)主席 (Chú-se̍k)祖籍 (Chó͘-che̍k)屏東縣 (Pîn-tong-koān)枋山鄉 (Pang-soaⁿ-hiong) ()臺北市 (Tâi-pak-chhī)中山區 (Tiong-san-khu)出世 (chhut-sì)學歷 (Ha̍k-le̍k) (chì)台灣大學 (Tāi-ha̍k)法律 (hoat-lu̍t)學士 (ha̍k-sū)美國 (Bí-kok)康乃爾 (Khong-nái-ní)大學法律學 (hoat-lu̍t-ha̍k)碩士 (se̍k-sū)英國 (Eng-kok)倫敦 (Lûn-tun)政治 (kap)經濟 (Keng-chè)學院 (Ha̍k-īⁿ)法律學博士 (phok-sū)留學 (Liû-ha̍k)歸國 (kui-kok)了後 (liáu-āu),佇東吳 (Tong-ngô͘)大學國立 (Kok-li̍p)政治大學擔任 (tam-jīm)法律學教授 (kàu-siū)專長 (choan-tióng)國際 (kok-chè)貿易法 (bō͘-e̍k-hoat)競爭法 (kēng-cheng-hoat)等等 (téng-téng)。擔任教職 (kàu-chit) (ê)期間 (kî-kan),也 (bat)受聘 (siū-phèng)央行 (Iong-hâng)經濟部 (Keng-chè-pō͘)擔任關貿 (Koan-bō͘) (Chóng)協定 (Hia̍p-tēng)世貿 (Sè-bō͘)組織 (Cho͘-chit)談判 (tâm-phoàⁿ)顧問 (kò͘-būn)。 1990年代 (nî-tāi) (i) ()登輝 (Teng-hui)政府 (chèng-hú)擔任智慧 (Tì-hūi)財產局 (Châi-sán-kio̍k)委員 (úi-oân)國安會 (Kok-an-hōe)的經濟諮詢 (chu-sûn)委員。 2000 (),伊正式 (chèng-sek)踏入 (ta̍h-ji̍p)政壇 (chèng-toâⁿ),擔任 (Tân)水扁 (Chúi-píⁿ)政府 (chèng-hú)第一 (tē-it) (jīm)陸委會 (Lio̍k-úi-hōe)主委 (chú-úi)同時 (tông-sî)兼任 (kiam-jīm)政務 (chèng-bū)委員。伊佇2004年加入 (ka-ji̍p)民進黨 (Bîn-chìn-tóng) (pēng)接受 (chiap-siū)黨內 (tóng-lāi)提名 (thê-miâ) (chò)不分區 (put-hun-khu)立法 (li̍p-hoat)委員。 2006年出任 (chhut-jīm)行政院 (Hêng-chèng-īⁿ)副院長 (Hù-īⁿ-tiúⁿ)至2008年 ()英九 (Eng-kiú)就任 (chiū-jīm)總統為止 (ûi-chí)

伊佇2016年1 (goe̍h)16 (ji̍t)當選 (tòng-soán)中華民國 ()14任總統,佇5月20日正式 (chèng-sek)就任。伊佇2020年1月11日的總統大選 (tāi-soán)提着 (the̍h-tio̍h)817 (bān) (gōa) (phiò) (iâⁿ)中國 (Tiong-kok)國民黨 (Kok-bîn-tóng) (Hân)國瑜 (Kok-jû) (kah)親民黨 (Chhin-bîn-tóng) (Sòng)楚瑜 (Chhó͘-jû)得著 (tit-tio̍h)連任的 (liân-jīm--ê)資格 (chu-keh)

早年 (Chá-nî)生活 (seng-oa̍h)[edit]

家族 (Ka-cho̍k)背景 (pōe-kéng)[edit]

蔡英文家族的祖厝佇 屏東縣 枋山鄉 楓港村

1956年8月31 () (Chhòa)英文佇臺北市中山區馬偕 (Má-kai)紀念 (Kì-liām)病院 (Pēⁿ-īⁿ)出世,[1][2][3][4]後來 (āu-lâi) (poaⁿ) (khì)陽明山 (Iûⁿ-bêng-soaⁿ)透天厝 (thàu-thiⁿ-chhù) "生園 (Seng-hn̂g)" (生園).[5][6]原本 (Goân-pún) (chiàu)族譜 (cho̍k-phó͘)譜名 (phó͘-miâ)應該 (èng-kai)號名 (hō-miâ) "蔡瀛文 (Êng-bûn)" (蔡瀛文),毋閣 (m̄-koh)老爸 (lāu-pē)潔生 (Kiat-seng)感覺 (kám-kak) " (Êng)" (瀛) (chit) ()筆畫 (pit-ōe) (siuⁿ) (chē) (chiah) () (miâ) (kái)做 "蔡英文" (蔡英文).[7][8]籍貫 (Che̍k-koàn)台灣省 (Tâi-oân-séng)屏東縣,[9]家族來自 (lâi-chū)屏東縣枋山鄉楓港村 (Hong-káng-chhun).[10][11][12]伊是Hô-ló (kheh)台灣原住民 (goân-chū-bîn)後代 (āu-tāi) (ū)4分之 (hun-chi)1的排灣族 (Pâi-oan-cho̍k)血統 (hiat-thóng).[13]老爸彼爿 (hit-pêng),蔡英文的阿公 (a-kong)廣東省 (Kńg-tang-séng)梅縣 (Mûi-koān)出身 (chhut-sin),[14][15]後來成做 (chiâⁿ-chò)楓港村的客家 (Kheh-ka)旺族 (ōng-cho̍k),[16]阿媽 (a-má)是屏東縣獅仔鄉 (Sai-á-hiong)的排灣族.[17][18][19]蔡英文的排灣族姓名 (sèⁿ-miâ) (kiò)Tjuku,[20][21]意思 (ì-sù)日頭 (Ji̍t-thâu)圓圓 (îⁿ-îⁿ)形狀 (hêng-chōng) ()頭目 (thâu-ba̍k)查某囝 (cha-bó͘-kiáⁿ)的意思.[22]

學歷 (Ha̍k-le̍k)背景[edit]

蔡英文 (ùi)細漢 (sè-hàn)備受 (pī-siū)爸母 (pē-bú)兄姊 (hiaⁿ-ché)疼愛 (thiàⁿ-ài).[5]早期 (Chá-kî)就讀 (chiū-tho̍k)臺北市私立 (Su-li̍p)雙連 (Siang-liân)幼稚園 (Iù-tī-hn̂g) (雙連幼稚園),[23]啟蒙 (khé-bêng)教育 (kàu-io̍k)完成 (oân-sêng)了後, (tio̍h)開始 (khai-sí)接受國民 (kok-bîn)教育.[8] 1963年,就讀臺北市中山區長安 (Tiông-an)國民小學 (Sió-ha̍k).[24] 1966年,四年 (sì-nî)的伊 (choán)去佇 (sin)成立 (sêng-li̍p)臺北市中山區吉林 (Kiat-lîm)國民小學.[24] 1971年,伊是臺北市 (li̍p)北安 (Pak-an)國民中學 (Tiong-ha̍k)第一 (kài)畢業生 (pit-gia̍p-seng)畢業 (pit-gia̍p).[24]高級 (Ko-kip)中學的 (),就讀臺北市立中山 (Tiong-san)女子 (Lú-chú)高級中學,[25] (Âng)秀柱 (Siù-chū) (tōa)伊8屆的學姊 (ha̍k-ché).[26]

1980年代蔡英文捌佇倫敦政治經濟學院讀博士。

1974年, 高中 (ko-tiong)畢業了後, 因為 (in-ūi)家族企業 (khì-gia̍p)需要 (su-iàu)法律相關 (siong-koan)背景,[27]最後 (chòe-āu)考條 (khó-tiâu)國立台灣大學法學院 (Hoat-ha̍k-īⁿ)法律學系 (Hoat-lu̍t-ha̍k-hē),[28]佇就讀時捌有學科 (ha̍k-kho) ()及格 (ki̍p-keh),[5][29] 1978年,對臺灣 (Tâi-oân)大學畢業,[16][30][31][32]取得 (chhú-tit)法學士 (hoat-ha̍k-sū)學位 (ha̍k-ūi),[33]馬上 (má-siōng)前往 (chiân-óng)美國 (tha̍k)碩士.[11][29]

1980年對美國康乃爾 (Khong-nái-ní)大學畢業,[32]取得法學 (hoat-ha̍k)碩士學位,[5][16][30][31][33][29]然後 (jiân-āu) (ke) (lâu)佇美國一 (tang) (koh)考牢美國的律師 (lu̍t-su)執照 (chip-chiàu).[5][34]

後來伊 (kàu)英國倫敦政治經濟學院法學博士研究 (gián-kiù)計畫 (kè-ōe)題目 (tê-bo̍k)是 "無公平 (Bô-kong-pêⁿ)貿易 (Bō͘-e̍k)行為 (Hêng-ûi)保障 (Pó-chiong)措施 (Chhò͘-si)" (Unfair trade practices and safeguard actions).[35][36] 1984年,伊對 (hia)畢業,[32]取得法學博士學位.[5][16][30][31][33][37][38]

早期工作 (kang-chok)[edit]

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

 1. "3張圖帶你認識台灣總統候選人" (ēng Hôa-gí). 端傳媒. 2015-12-14. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-08-31. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 2. "談父墳風波 蔡英文"不能把帳全算我爸頭上"" (ēng Hôa-gí). 中國評論通訊社. 2010-05-04. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-06-21. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 3. "About Democratic Progressive Party presidential candidate齊英wen" (ēng Eng-gí). 《英文台灣日報》. 2015-09-23. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-08-25. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 4. 曾韋禎 (2011-04-29). "感謝支持 蔡現身長老教會年會". 自由時報. 2019-12-31 khòaⁿ--ê. 
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 "對蔡英文政治性格的觀察與思考" (ēng Hôa-gí). 中國評論通訊社. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2016-03-04. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 6. 葉柏祥 2015年, 第220頁; 葉俊傑和余玫鈴 2016年, 第214頁; John F。 Copper 2016年, 第188頁.
 7. "22个关键词带你认识蔡英文" (ēng Hôa-gí). 騰訊新聞. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-08-30. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 8. 8.0 8.1 葉俊傑和余玫鈴 2016年, 第214頁.
 9. 刘斌、李岸东和李文琪 (2016-01-18). "台湾选举观察:蔡英文的从政之路" (ēng Hôa-gí). 《南方周末》. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-08-30. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 10. 田習如 (2015-11-25). "解密 富商之女蔡英文" (ēng Hôa-gí). 《商業周刊》. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-08-13. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 11. 11.0 11.1 "蔡英文 總統" (ēng Hôa-gí). 中華民國總統府. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-08-30. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 12. 蘋果日報》 (2014-03-16). "出身富商家庭 至今仍未出嫁" (ēng Hôa-gí). 《蘋果日報》. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-08-30. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 13. "Progressive Leadership" (ēng Eng-gí). 《今日台灣》. 2016-05-01. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-08-30. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 14. 許智鈞 (2016-01-10). "全台掃街 楓港出發 小英:讓屏東女兒做總統" (ēng Hôa-gí). 中時電子報. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-10-22. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 15. 周昭平、吳柏源和楊適吾 (2016-01-16). "【影片】楓港小鎮出總統 蔡家故事傳鄉里" (ēng Hôa-gí). 《蘋果日報》. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2019-01-14. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 16. 16.0 16.1 16.2 16.3 方晔云和邓志慧 (2012-05-25). "组图:盘点民进党历届党主席" (ēng Hôa-gí). 人民網. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-08-30. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 17. 林修卉 (2011-08-07). "蔡英文也有原住民血統 祖母是獅子鄉「排灣族」" (ēng Hôa-gí). NOWnews今日新聞. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-08-30. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 18. Cindy雖 (2016-01-16). "Taiwan's first female leader, shy but steely齊英wen" (ēng Eng-gí). 英國廣播公司新聞網. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2016-01-19. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 19. John F。 Copper 2016年, 第188頁.
 20. 蔡英文 (2016-01-08). "總統候選人蔡英文第三場電視政見會 第一輪政見發表全文" (ēng Hôa-gí). 點亮台灣LIGHT UP TAIWAN. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-08-18. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 21. 雒效文 (2016-01-08). "第三场政见发表会蔡英文政见全文" (ēng Hôa-gí). 鳳凰衛視. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-08-30. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 22. "齊's campaign stop to woo indigenous support attracts former KMT members (2011/12/29)" (ēng Eng-gí). 民視新聞台. 2011-12-29. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-07-03. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 23. 王烱華 (2016-01-17). "【更新】小英當選 雙連幼兒園學弟妹:我長大也要當總統" (ēng Hôa-gí). 《蘋果日報》. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2019-01-14. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 24. 24.0 24.1 24.2 葉柏祥 2015年, 第220頁; 葉俊傑和余玫鈴 2016年, 第214頁.
 25. 許秩維 (2016-06-01). "總統回母校中山女高 勉學妹溫柔有企圖心" (ēng Hôa-gí). 中央通訊社. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-08-30. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 26. 葉俊傑和余玫鈴 2016年, 第215頁.
 27. 台灣啟示錄》 (2016-01-17). "中華民國首位女總統,是誰改變蔡英文?1050117" (ēng Hôa-gí). YouTube. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2019-01-14. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 28. 陳歆怡 (2012年7月). "蔡英文非典型學者" (ēng Hôa-gí). 《台灣光華雜誌》. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-08-30. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 29. 29.0 29.1 29.2 葉柏祥 2015年, 第220頁; 葉俊傑和余玫鈴 2016年, 第215頁; John F。 Copper 2016年, 第188頁.
 30. 30.0 30.1 30.2 "蔡英文委員" (ēng Hôa-gí). 立法院. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 31. 31.0 31.1 31.2 "Profile: 齊英wen" (ēng Eng-gí). 英國廣播公司新聞網. 2012-01-12. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2014-12-16. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 32. 32.0 32.1 32.2 Arnaud Vaulerin (2016-01-17). "齊英wen, la force tenace de Taiwan" (ēng Hoat-gí). 《解放報》. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-08-30. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 33. 33.0 33.1 33.2 "英Wen齊Ph.D.: Executive Profile & Biography" (ēng Eng-gí). 彭博有限合夥企業. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2016-01-26. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 34. 陳慧萍 (2015-06-06). "蔡:台灣人民是我唯一主考官" (ēng Hôa-gí). 《自由時報》. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-07-06. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 35. "Unfair trade practices and safeguard actions" (ēng Eng-gí). 大英圖書館. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2019-01-14. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 36. 葉俊傑和余玫鈴 2016年, 第216頁.
 37. 蔡英文 (2002-01-14). "A New Era怹Cross-Strait Relations? Taiwan and China in the WTO" (ēng Eng-gí). 美國傳統基金會. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-08-24. 2018-08-24 khòaⁿ--ê. 
 38. 葉柏祥 2015年, 第220頁; 葉俊傑和余玫鈴 2016年, 第216頁; John F。 Copper 2016年, 第188頁.