Hêng-chèng-īⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
行政īⁿ
行政院
{{{外文名稱}}}({{{外文語言}}})
200px
機關基本資訊
類型 中央一級行政機關
人額 737人
預算額 新臺票12.12億圓
授權 中華民國憲法
行政院組織法
機關主要官員
ĪNN長 張單種
副院長 杜芷筠
祕書長 簡太郎
副祕書長 徐忠雄 (政務)
宋餘俠 (常務)
任命者 總統
機關組織編制
內部單位 16次, 2式, 1會
附屬單位 12部, 6會, 2總處, 2 sú, 3獨立機關, 5委員會, 2直屬機構
編組 2式, 4中心, 8會, 4小組, 3會報
成立沿革
成立 1928年10月25號

行政院 (Hêng-chèng-īⁿ) (漢字 (Hàn-jī): 行政院) ()台灣 (Tâi-oân)中華 (Tiong-hôa)民國 (Bîn-kok)政府 (Chèng-hú) (ê)上權 (siōng-koân)行政 (hêng-chèng)機關 (ki-koan)按照 (àn-chiàu)憲法 (hiàn-hoat)規定 (kui-tēng) (ài) (tùi)國會 (kok-hōe)立法院 (Li̍p-hoat-īⁿ)負責 (hū-chek)協議 (Hia̍p-gī) (lâi) (kóng), "行政院" 講的是行政院本部 (Pún-pō͘) (行政院本部),主要 (chú-iàu)功能 (kong-lêng)協助 (hia̍p-chō͘)行政院ĪNN (tiúⁿ)處理 (chhú-lí)各項 (kok-hāng)行政事務 (sū-bū)廣義 (Kóng-gī)來講,行政院 ()涵蓋 (hâm-kài)濟濟 (chē-chē)中央 (tiong-iong)行政機關等等 (téng-téng)部會 (pō͘-hōe)。行政院嘛通常 (thong-siông)號做 (hō-chò)內閣 (Lōe-koh) (內閣); 行政院ĪNN長副院長 (Hù-īⁿ-tiúⁿ)秘書長 (Pì-su-tiúⁿ)副祕書長 (Hù-pì-su-tiúⁿ)發言人 (hoat-giân-jîn)政務 (chèng-bū)委員 (úi-oân)猶有 (iáu-ū) (kok)部會首長 (siú-tiúⁿ) (lóng)號做內閣閣員 (koh-oân) (閣員),定期 (tēng-kî)招開 (chiau-khai)行政院會議 (Hōe-gī)議定 (gī-tēng)國家 (kok-ka)重大 (tiōng-tāi)政事 (chèng-sū)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

當前 (Tong-chiân)架構 (kè-kò͘)[edit]

業務 (Gia̍p-bū)單位 (tan-ūi)[edit]

幕僚 (Bō͘-liâu)單位[edit]

任務 (Jīm-bū)編組 (pian-cho͘)[edit]

常設性 (Siông-siat-sèng)任務編組[edit]

未來 (Bī-lâi)架構[edit]

業務單位[edit]

幕僚單位[edit]

任務編組[edit]

常設性任務編組[edit]

直轄 (Ti̍t-hat)機關[edit]

中央二級 (jī-kip)機關[edit]

中央三級 (saⁿ-kip)機關[edit]

  • 獨立機關
飛行 (Hui-hâng)安全 (An-choân)調查 (Tiâu-cha)委員會
  • 委員會
國家金融安定 (An-tēng)基金 (Ki-kim)管理委員會
行政院國家發展基金管理會 (Koán-lí-hōe)

相關 (Siong-koan)[edit]

參考 (Chham-khó)[edit]

連結 (Liân-kiat)[edit]