Hêng-chèng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

() (í)政治學 (chèng-tī-ha̍k) (lâi) (kóng) ()濟濟 (chē-chē)國家 (kok-ka) (ê)憲法 (hiàn-hoat) (kap)制度 (chè-tō͘)ni̍h,行政 (hêng-chèng) ()政府 (chèng-hú)的1 (ê)權力 (koân-le̍k)部分 (pō͘-hūn)一般 (it-poaⁿ)三權 (sam-koân)分立 (hun-li̍p)的制度設計 (siat-kè)除去 (tû-khì)行政, () ()司法 (su-hoat)立法 (li̍p-hoat) (chit)2个權力分支 (hun-ki)行政權 (Hêng-chèng-koân) (só͘)負責的 (hū-chek--ê),是政府逐日 (ta̍k-ji̍t)大細 (toā-sè) (hāng)管理 (koán-lí)工課 (khang-khoè)

(chin) (chē)國家內短 (lāi-té) (kiàn)講著 (kóng-tio̍h) "政府",就是 (teh) (chí)行政部門 (pō͘-mn̂g)總是 (chóng--sī)這个 (chit-ê)用法 (iōng-hoat) (kok)佮國 (chò)比較 (pí-kàu)的是,未免得 (bē-bián-tit) (ē)湧起 (éng-khí)困擾 (khùn-jiáu)根據 (Kin-kì)三權分立的原則 (goân-chek),行政權袂使 (bē-sái)制定 (chè-tēng)法律 (hoat-lu̍t) (立法權 (li̍p-hoat-koân)), () ()資格 (chu-keh) (khì)做法律的解說 (kái-soeh) (司法權 (su-hoat-koân)),行政權干焦 (kan-taⁿ) (ū)執行 (chip-hêng)法律的 (koân)實務上 (Si̍t-bū-siōng)三權分立佇 (chiaⁿ)濟國家 (pēng) () (chiat) (kah) (chám)choe̍h, (khah)曾祖 (cheng-chó͘) (thang)認出 (jīn-chhut)行政權的象徵 (siōng-teng),是行政權的大頭人 (toā-thâu-lâng),這个頭人 (thâu-lâng),以總統制 (chóng-thóng-chè)的國家來 (khoàⁿ),就是指總統 (chóng-thóng)

內閣制 (loē-koh-chè)的國家ni̍h,行政權的大頭人四常 (sù-siông)就是立法權部門 (國會 (kok-hoē)) 內底 (lāi-té)上大 (siōng-toā)政黨 (chèng-tóng)領導者 (léng-tō-chiá),佇這个情況 (chêng-hóng)之下 (chi-hā) (i)爭做 (cheng-chò)首相 (siú-siòng) (khah)濟。實際的 (Si̍t-chè-tek)逐个 (ta̍k-ê)國家 (tùi)行政權的頭人的曾呼 (cheng-ho͘) (lóng) (sio)siâng。

行政部門本身 (pún-sin)攏會 (àn)功能 (kong-lêng) (iah)任務 (jīm-bū) (koh)組織 (cho͘-chit)拆分 (thiah-hun)比論 (pí-lūn)教育 (kàu-io̍k)國皇 (kok-hông)外交 (goā-kau)經濟 (keng-chè)t.t.,逐个會層 (ē-chân)的組織閣會拍派 (phah-phài)頭人主持 (chú-chhî)