Chóng-thóng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
"President" choán koè chia. Chhōe 國家頭人以外的用發, khòaⁿ President (組織銜頭).

總統 (Chóng-thóng) (英語 (Eng-gí): President) ()共和國 (kiōng-hô-kok)國家 (kok-ka) (ê)頭人 (thâu-lâng)一般得 (it-poaⁿ-tek)來講 (lâi-kóng)總統是選舉 (soán-kí)產生的 (sán-seng--ê)

()總統制 (chóng-thóng-chè)的國家,總統是國家的頭人嘛是 (mā-sī)政府 (chèng-hú)最高 (chòe-ko)領導人 (léng-tō-jîn)

內閣制 (lōe-koh-chè)的共和國,總統雖罔 (sui-bóng)是國家的頭人,毋高 (m̄-ko)毋是 (m̄-sī)政府實際 (si̍t-chè)的領導人, (ī)享有 (hiáng-iú)行政權 (hêng-chèng-khoân)真少 (chin-chió)有的 (Ū-ê)國家的總統甚且 (sīm-chhiáⁿ)完全 (oân-choân) ()行政權,指示 (chí-sī)成做 (chiâⁿ-chò)1 (hāng)名遇 (mîa-gū)若爾 (nā-niā)

(Ū)1 (koá)國家, ()質的 (chit-ê)一位 (chi̍t-ūi) (kiò) (chò) "國家紫色 (chú-sek)"。

語源 (Gí-goân)[edit]

"總統" (chit) ()原底 (goân-té) (to̍h) (ēng)軍事 (kun-sū)頭人的稱呼 (chheng-ho͘)後來 (Āu--lâi)主要 (chú-iàu) (tùi)美國 (Bí-kok)領袖 (léng-siù) "president" 的 (chi̍t) (chióng)翻譯 (hoan-e̍k)。 President的意思 (ì-sù)是 "presides (lâng)," (tio̍h)是 " (chē) (thâu) (ūi)的人"; 字源 (jī-goân)Latin ()的 "pre-" (頭前 (thâu-chêng)) (kap) "-sedere" (坐)。現在 (Hiān-chāi)的英語 "president" ()一定 (it-tēng)是國家的頭人。學校 (Ha̍k-hāu)公司 (kong-si) (koh)組織 (cho͘-chit) (lóng) (thang) (siat) "president"。這个 (Chit-ê) ()有時 (ū-sî) ()翻譯做 "主席 (chú-se̍k)."

除了 (Tû-liáu) "總統" 以外 (í-goā), "president" 佇以早 (í-chá)中國 (Tiong-kok) (chin) (chē)無仝 (bô-kâng)講法 (kóng-hoat)親像 (chhan-chhiūⁿ) "伯理始天德 (peh-lí-sí-thian-tek) " (伯理璽天德 (hôa)bólǐxǐtiāndé) 等等 (téng-téng)

現代 (hiān-tāi)日本 (Ji̍t-pún)韓國 (Hân-kok)或者 (he̍k-chiá)日本時代 (sî-tāi)台灣 (Tâi-oân),總統 ()做 "大統領 (tāi-thóng-léng)" (Daitôryô; Taet‘ongnyŏng; 漢字 (Hàn-jī): 大統領)。

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]