Goân-siú

From Lohankhapedia
(Redirected from Kok-ka ê thâu-lâng)
Jump to navigation Jump to search

元首 (Goân-siú) (元首,英語 (Eng-gí): head of state) ()國家 (kok-ka) (ê)憲法 (hiàn-hoat)規定 (kui-tēng)的,也是 (iā-sī)外國 (gōa-kok)政府 (chèng-hú)外交 (gōa-kau) (te̍k)承認 (sêng-jīn)的,代表 (tāi-piáu)國家的 (thâu)1 (ê) (lâng)話屎 (Ōe-sái)總統 (chóng-thóng)也是 (ông)

元首 ()的確 (tek-khak)孤一人 (ko͘-chi̍t-lâng)親像 (chhin-chhiūⁿ)瑞西 (Sūi-se),國家的元首是7个人 (ê-lâng)組合 (cho͘-ha̍p)聯邦 (Liân-pang)委員會 (Úi-gôan-hōe)。國家元首 ()一定 (it-tēng)本國 (pún-kok)住民 (chū-bîn),親像Andorra的2个頭人 (thâu-lâng)1个是法國 (Hoat-kok)總統,另外 (lēng-gōa)1个是西班牙 (Se-pan-gâ) (La)Seu d'Urgell (chhī)天主教 (Thian-chú-kàu)主教 (chú-kàu)