Se-pan-gâ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Ès罷ngiā王國
Reino de España
Flag of Spain.svg Escudo de España (colores THV).svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Se-pan-gâ 的所在
Se-pan-gâ 的所在。
首都 Madrid
面積
  • 國土面積: 505,990 km² 排世界第51 名
人民生活
人口
  • 總人口: 46,423,064 人 2015 年 普查,排世界第 30 名
  • 人口密度: 92 人/km2 2015 年 ,排世界第 112 名
政治文化
領導人

Ès ()ngiā王國 (Ông-kok) ( Ès-pā-ngiā-uē: Reino de España) () ()歐洲 (Au-chiu)西南爿 (sai-lâm-pêng) (ê)國家 (kok-ka)。佇Iberia半島 (poàⁿ-tó)頂懸 (téng-kôan) (kan) (ū) (i)葡萄牙 (Phû-tô-gâ) (kap)Gibraltar。佇伊的東北爿 (tang-pak-pêng) (kóe)Pirineo山龍 (Soaⁿ-lêng),是法國 (Hoat-kok)小國 (sió-kok)Andorra。伊 (koh)這括 (chit-koah)小島 (sió-tó): (siōng) (tōa)的是Balear群島 (Kûn-tó)Canaria群島; 佮非洲 (Hui-chiu)北爿 (pak-pêng)2 (ê)城市 (siâⁿ-chhī)CeutaMelilla

Ès罷ngiā是歐洲聯盟 (Liân-bêng)會員 (hōe-ôan)國家, () (iōng)euro

Ès罷ngiā是1个憲法 (hiàn-hoat)的王國; 伊的頭人 (thâu-lâng)查埔 (Cha-po͘) (Ông)Ès罷ngiā的 (thâu)VI的Felipe; 首相 (siú-siòng) (𤆬頭 (chhoā-thâu)部長 (pō͘-tiúⁿ)Ès罷ngiā (): Presidente del Gobierno) 是Mariano Rajoy。Ès罷ngiā的首府 (siú-hú)Madrid

Ès罷ngiā佇17世紀 (sè-kí)與捌 (ū-bat)統治 (thóng-tī)台灣 (Tâi-oân)北部 (pak-pō͘)

行政 (Hêng-chèng)單位 (tan-ūi)[edit]


外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Spain