Guernsey

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Guernsey
Guernsey的旗仔
LocationGuernsey.png
Guernsey-CIA WFB Map.png

Guernsey (英語 (Eng-gí): Bailiwick of Guernsey法語 (Hoat-gí): Bailliage de Guernesey) ()踮佇 (tiàm-tī)法國 (Hoat-kok)Normandie海岸 (hái-hōaⁿ)邊亞 (piⁿ--a) (ê)1 (ê)Britain (ông)伊來代 (i-lāi-tē) (crown dependency)。 Guernsey () (hām)附近 (hù-kīn)Jersey ()號做 (hō-chò)海盜 (Hái-tō)群島 (Kûn-tó)行政上 (Hêng-chèng-siōng)Guernsey這个 (chit-ê)bailiwick包括 (pau-koah)Alderney,Sark, Herm, Jethou, Brecqhou, Burhou, (kap)其他 (kî-thaⁿ)小島 (sió-tó)

Guernsey佮其他的任第 (ông-tē)仝款 (kāng-khoán)直屬 (ti̍t-sio̍k)Britain (Ông)所以 (só͘-í) ()聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)的1部分 (pō͘-hūn)總是 (Chóng--sī)聯合王國負責 (hū-chek)遮的 (chiah-ê)島的國皇 (kok-hông)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]