Normandie

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Normandie地大

Normandie (Norman (): Normaundie; 英語 (Eng-gí): Normandy) ()法國 (Hoat-kok)北部 (pak-pō͘) () (Eng)海盜 (Hái-tō) (ê)歷史 (le̍k-sú)文化 (bûn-hoà)地代 (tē-tāi); (i)範圍 (hoān-ûi)包含 (pau-hâm)海盜群島 (Kûn-tó)其中 (Kî-tiong)大陸 (tāi-lio̍k)領土 (léng-thó͘) (sio̍k)法國管轄 (koán-hat)面積 (bīn-chek)約略 (iok-lio̍k)30,627 km², (chiàm)法國國土 (kok-thó͘)的5%,行政 (hêng-chèng) (pun) (chò)Basse-Normandie ( (Ē)Normandie) (kap)Haute-Normandie ( (Téng)Normandie) 2 (khu)。海盜群島 (Îles Anglo-Normandes) 面積194 km²,包含GuernseyJersey 2 (ta̍h)主權 (chú-koân) (sio̍k)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)皇家 (hông-ka)

歷史[edit]

Normandie (chit) (ê) (miâ)源頭 (goân-thâu) ()9世紀 (sè-kí)殖民 (si̍t-bîn)統治 (thóng-tī) (hit) (tah)Viking (lâng) ()Northman ("北方人 (Pak-hong-lâng)")。