Hái-tō Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Channel islands location.png

海盜 (Hái-tō)群島 (Kûn-tó) (英語 (Eng-gí): Channel Islands; Norman (): Îles d'la Manche法語 (Hoat-gí): Îles Anglo-Normandesia̍hÎles de la Manche) () (tiàm) ()English海盜 (English Channel) (ê)群島, ()法國 (Hoat-kok)Normandie海岸 (hái-hoāⁿ)

行政 (Hêng-chèng)[edit]

海盜群島面積 (bīn-chek)194 km²,包含 (pau-hâm)Guernsey (kap)Jersey 2 (ta̍h)主權 (chú-koân) (sio̍k)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)予人 (ka) (Crown dependency)。