Viking-lâng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
綿羊群島 是Viking人向西發展的1个重要的中心。 郵票 正手爿是歐洲西北,倒手爿是 兵地,下爿是 Britain群島 的北爿。

Viking (lâng) ( (Kó͘)Norse (): vikingr) ()8世紀 (sè-kí)尾期 (boé-kî) (kàu)11世紀之間 (chi-kan) (teh)行船 (kiâⁿ-chûn)探險 (thàm-hiám)交戰 (kau-chiàn) (chò)生子 (seng-lí) (ê)彼寡 (hit-koá)北歐 (Pak-au)人。 (In) (bat)搶劫 (chhiúⁿ-kiap)Britain群島 (Kûn-tó)法國 (Hoat-kok)歐洲 (Au-chiu)其他 (kî-thaⁿ)所在 (só͘-chāi)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

Skandinavia ()西南亞 (sai-lâm-a)農業 (lông-gia̍p)文明 (bûn-bêng)發源地 (hoat-goân-tē)特別 (te̍k-pia̍t) (hn̄g),農業技術 (ki-su̍t)西元 (se-goân) (chêng)2500 () (chiah) (thoân)歐洲司北 (sai-pak)。歐洲中古 (Tiong-kó͘)時代 (Sî-tāi)進前 (chìn-chêng)的Skandinavia會使 (ē-sái) (kóng)是歐洲文明的草地 (chháu-tē)並無 (pēng-bô) (siū) (tio̍h)Roma帝國 (Tè-kok)管轄 (koán-hat)抑是 (a̍h-sī)影響 (éng-hióng)

Skandinavia的地理 (tē-lí) (kap)物質 (bu̍t-chit)條件 (tiâu-kiāⁿ)特別鼓勵 (kó͘-lē)發展 (hoat-tián)行船技術Norge尤其 (iû-kî)按呢 (án-ne) (I)海岸 (hái-hōaⁿ) (sòaⁿ)彎彎斡斡 (oan-oan-oat-oat)形成 (hêng-sêng)濟濟 (chē-chē) (chhun)入去 (ji̍p-khì)陸地 (lio̍k-tē) (tn̂g) (oan) (號做 (hō-chò)fjord),致使 (tì-sú) (chē) (chûn) ()沿 (iân)海岸 (kiâⁿ)陸地 (khah) (khoài)早期 (Chá-kî) (chûn) () (phâng)到甲 (Kàu-kah)600年左右 (chó-iū) (ū)帆船 (phâng-chûn)技術 (tùi)地中海 (Tē-tiong-hái) (thoân)kàu (ūi) (Hit) (tōaⁿ)時期 (sî-kî)歐洲氣候 (khì-hāu)特別 (sio)lo̍h, Skandinavia人口 (jîn-kháu) (tōa)增加 (cheng-ka)。 Norge的 ()本底 (pún-té)干焦 (kan-taⁿ)3% 適合 (sek-ha̍p)種作 (chèng-choh)。到甲700年西 (sai)Norge的 ()會當 (ē-tàng)養飼 (ióng-chhī)人口額 (jîn-kháu-gia̍h)已經 (í-keng)差不多 (chha-put-to)盡磅 (chīn-pōng)

所以 (Só͘-í) (to̍h)開始 (khai-sí)有人發展 (khì)海外 (hái-gōa)。怹的速度 (sok-tō͘) (kín),有 (phâng)原仔 (oân-ná)會得 (ē-tit)過守 (kò-chiúⁿ),會當 (kòe) (hái) ()會使 () (chiūⁿ)河川 (hô-chhoan)。怹 (chài)北歐森林 (sim-lîm)動物 (tōng-bu̍t) (phôe)Britain群島大陸 (tāi-lio̍k)外銷 (gōa-siau)有時 (Ū-sî)買賣 (bé-bē),有時 (kiam)搶劫。怹家己 (ka-kī) () (miâ)號做Viking意思 (ì-sù)是 "搶劫的人"。頭起先 (Thâu-khí-seng) (kéng)熱人 (joa̍h--lâng)時陣 (sî-chūn)過海去到Britain附近 (hù-kīn)Lindisfarne () (chhiúⁿ)當地 (tong-tē)基督教 (Ki-tok-kàu)修道院 (siu-tō-īⁿ)秋天 (chhiu-thiⁿ)離開 (lī-khui)後來 (Āu--lâi) ()寒人 (koâⁿ--lâng)的時陣 (bih) (tòa)目標地 (bo̍k-phiau-tē)附近過冬 (kòe-tang)聽候 (thèng-hāu)好天 (hó-thiⁿ)落手 (lo̍h-chhiú)到尾矣 (Kàu-bóe--ah)規氣 (kui-khì) (lâu)外鄉 (gōa-hiong)建立 (kiàn-li̍p) (sin)政治 (chèng-tī)勢力 (sè-le̍k)

Viking Expansion.svg

Viking人對外 (tùi-gōa)擴充 (khok-chhiong)(?) 的路線 (lō͘-sòaⁿ)主要 (chú-iàu) (pun)3 (tiâu) (Tang),西。

文化 (Bûn-hòa)[edit]

食物 (Chia̍h-mi̍h): (siāng) (ài) (chia̍h)豬肉 (ti-bah)

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

  • Diamond, Jared。 2005。Collapse: how societies choose to fail or succeed。 New York: Viking。