Se-le̍k

From Lohankhapedia
(Redirected from Se-goân)
Jump to navigation Jump to search

西曆 (Se-le̍k) (西曆,英語: Common Era), () (thang) (kiò)西元 (se-goân) (西元) (ia̍h)公元 (kong-goân) (公元), ()金仔日 (kim-á-ji̍t)世界 (sè-kài) (siōng) (choè)通用 (thong-iōng)紀年法 (kì-nî-hoat)標準 (piau-chún)。西曆紀年 (kì-nî) (tùi)基督教 (Ki-tok-kàu) (ê)主後 (Chú-āu)紀年發展 (hoat-tián)來的 (lâi--ê)毋過 (m̄-koh) ()宗教 (chong-kàu)室採 (sek-chhái)

相關 (Siong-koan)[edit]

參考 (Chham-khó)[edit]