Chú-āu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


主後 (Chú-āu)[1] (主後, ia̍hchú-hō͘; Latin語: Anno Domini "sio̍k chú ê ()") ()Julius曆法 (Le̍k-hoat) (kap)Gregorius力發 (le̍k-hoat)計算 (kè-sǹg)年份 (nî-hūn) (ê)用語 (iōng-gí)。主後部分 (pō͘-hūn) (thâu)年是 "主後1年", () () (che)進前 (chìn-chêng) (hit)年,是 (kiò) "主前 (Chú-chiân)1年"。

(Pún) (khoán)號名 (hō-miâ)制定 (chè-tēng)基礎 (ki-chhó͘) (tùi)Ia (so͘)出世 (chhut-sì)時間 (sî-kan)概念 (khài-liām)總是 (chóng-sī)實際上 (si̍t-chè-siōng)Ia穌的出世 ()清楚 (chheng-chhó͘)日子 (ji̍t-chí)資料 (chu-liāu)根據 (kun-kù)學者 (ha̍k-chiá)按算 (àn-sǹg)可能 (khó-lêng)主前 (chú-chêng)4 (kàu)主前6年左右 (chó-iū)

相關 (Siong-koan)[edit]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "主後 主後". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 2. p. 337.