Gregorius Le̍k-hoat

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Gregorius曆法 (Le̍k-hoat) (漢字 (Hàn-jī): 格里曆Kek-lí-le̍k) ()現此時 (hiān-chú-sî) (thong)世界 (sè-kài) (siāng)普遍 (phó͘-phiàn) (ê)曆法 (Chit) (ê)曆法是教皇 (Kàu-hông)Gregorius 13 () ()1582 ()2 (goe̍h)24公佈的 (kong-pò͘--ê)主要 (chú-iàu) ()1582年10月 (chhoe)4个格等公 (keh-téng-kang) (tēng) (chò)1582年10月15; 使用 (sú-iōng)AD紀元 (kí-goân)閏年 (lūn-nî) () (ū)身的 (sin-ê)規約 (kui-iok)

原底 (Goân-té)Julius曆法是4年1 (lūn)平素時 (pêng-sò͘-sî)1年365 kang,閏年 (ke)1 kang, 1髓雲 (chhé-ûn)有365.25kang (Chóng)͘是日頭 (jı̍t-thâu)平均 (pêng-kun)是365.242190419 kang,久來 (kú--lâi)精差 (cheng-chha) () (lâi) () (toā)。 Gregorius曆法4年1論,毋過 (m̄-koh)若是 (nā-sī)畫棟 (ōe-tàng) (hō͘)100整除 (chéng-tû)的年 ()論,畫棟予400整除的年 (koh)有論, 1年髓雲有365.2425 kang,加 (chin)精確 (cheng-khak)

352年頭一改 (thâu-chı̍t-kái)基督教 (ki-tok-kàu)事飛 (tāi-hoe)機登 (kui-teng)春分 (chhun-hun)是佇3月21 (hit)kang。 Julius (le̍k) (kap)日頭年 (jı̍t-thâu-nî)的精差經過 (keng-kòe)千外年 (chheng-gōa-nî)累積 (lúi-chek)致使 (tì-sú)1582年正實 (chiàⁿ-sı̍t)的春分已經 (í-keng)走去 (cháu-khì)3月31 (lo)所以 (Só͘-í)佇1582年 (ài) (kiám) (sǹg)10 kang,予1583年的春分衛當 (ōe-tàng)轉來去 (tńg-lâi-khì)3月21。

教宗 (Kàu-chong)號令 (hō-lēng)干焦 (kan-taⁿ)天主教 (Thian-chú-kàu)國家 (kok-ka)有效 (ū-hāu)新教 (sin-kàu)的國家親像 (chhin-chhiūⁿ)英國 (Eng-kok)一直 (it-tı̍t) (kàu)18世紀 (sè-kí) (chiah)改用 (kái-ēng)Gregorius力。盧西亞 (Lô͘-se-a) (sìn)東正教 (Tang-chiàⁿ-kàu),一直到20世紀才 (oāⁿ)͘ (kòe)͘來。

Gregorius曆法是1 (chióng)日頭力 (ji̍t-thâu-le̍k)素常 (Sò͘-siông) (kóng)功力 (kong-le̍k)新力 (sin-le̍k)se力陽曆 (iông-le̍k) (lóng) (chí)Gregorius曆法。