Lūn-nî

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

閏年 (Lūn-nî)意思 (ì-sù) () (hit) () (ū)加添 (ke-thiⁿ)kang禮拜 (lé-pài) (ia̍h) (goe̍h) (thang) (hō͘)曆法 (le̍k-hoat) () (calendar year) 會得 (ē-tit) (kap)時當 (sî-tang) (seasonal year) 抑thiān (bûn) (sio)一致 (it-tì)比論 (Pí-lūn) (kóng), 2--月 (ùi)28 kang (ke)1 kang, (pìⁿ) (chò)29 kang。曆法 ()普通匙仔 (phó͘-thong-sî-á) (ta̍k) (kúi)kang (lóng)固定 (kò͘-tēng) (ah)毋過 (m̄-koh)時東 (sî-tang) (ia̍h)天文 (thian-bûn)事件 (sū-kiāⁿ) ()是攏 () (hiah)拄好 (tú-hó)幾kang; 時日 (sî-ji̍t)一下 (chi̍t-ē) () () (ē)精差 (cheng-chha)。 1 (toāⁿ)時日了後 (liáu-āu) ()某物 (bó͘-mih)年加添1 kang頁1月,就會當 (ē-tàng) ()精差調整轉來 (tiâu-chéng--tńg-lâi)。毋是閏年 (ê)年份 (nî-hūn) ()平常年 (pêng-siông-nî) (common year)。

閏年是 (chí)彼年有做某物朝政 (tiâu-chèng) (ah)閏月 (lūn-goe̍h)是指彼 () ()家天的 (ke-thiⁿ--ê)閏秒 (Lūn-bió)佮閏月 (khah) (sêng),是指彼 (bió)氏家天的,毋過是 (ēng) (lâi)調整 (tiâu-chéng)加添彼kang。