Julius Le̍k-hoat

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Julius曆法 (Le̍k-hoat) ()古代 (Kó͘-tāi)羅馬 (Lô-má)領導者 (léng-tō-chiá)Julius Caesar根據 (kin-kì)Alexandria (ê)Sosigenes建議 (kiàn-gī)制定 (chè-tēng)的曆法, () (chêng)45 ()1 (goe̍h)1 (ji̍t)開始 (khai-sí)執行 (chip-hêng)