Gibraltar

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Gibraltar
Gibraltar的旗仔
LocationGibraltar.png
Gibraltar map.png

Gibraltar (IPA: dʒɨˈbrɒltər) ()聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok) (ê)1 ()海外 (hái-gōa)領土 (léng-thó͘)踮佇 (tiàm-tī)Europa西南 (sai-lâm)相拄 (sio-tú)西班牙 (Se-pan-gâ) (lâm)海岸 (hái-hōaⁿ) (Piⁿ)a的Gibraltar海峽 (Hái-kiap)相接 (sio-chiap) (Pak)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ) (kap)地中海 (Tē-tiong-hái)並且 (pēng-chhiáⁿ)隔開 (keh-khui)Europa佮非洲 (Hui-chiu)質的 (Chit-ê)地點 (tē-tiám) (ū)相當 (siong-tong)戰略 (chiàn-lio̍k)意義 (ì-gī)

Gibraltar有參加 (chham-ka)Europa聯盟 (Liân-bêng)毋過 (m̄-koh)濟濟 (chē-chē)相關 (siong-koan)法律 (hoat-lu̍t) ()約束力 (iok-sok-la̍t)

西班牙認為 (jīn-ûi)Gibraltar屬於 (sio̍k-î) (in)的領土,總是 (chóng--sī)在地人 (chāi-tē-lâng)大部分 (tōa-pō͘-hūn)希望 (hi-bāng)維持 (î-chhî)聯合王國的統治權 (thóng-tī-koân)身份 (sin-hūn) (Che)成做 (chiâⁿ-chò)2 (kok)之間 (chi-kan)oh (tháu)的1 (ê)議題 (gī-tê)。聯合王國 ()彼貼仔 (hit-tah-á)安插 (an-chhah)相當的軍事 (kun-sū)力量 (le̍k-liōng)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]