Svalbard

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
LocationSvalbard.png
Svalbard-CIA WFB Map.png

Svalbard ()1 (cho͘)踮佇 (tiàm-tī)北極洋 (Pak-ke̍k-iûⁿ) (ê)群島 (kûn-tó)約讓 (iok-liōng) ()諾威 (Lo̍k-ui) (kap)北極 (Pak-ke̍k)中央 (tiong-ng)其中 (Kî-tiong)3 (ê) () (ū) (toà) (lâng): SpitsbergenBjørnøyaHopen (Siāng) (toā)聚落 (chū-lo̍k)Longyearbyen

Svalbard是諾威王國 (Ông-kok) (teh)管轄 (koán-hat)。諾威政府 (chèng-hú)按算 (àn-sǹg) (khai)500 (bān)美金 (Bí-kim) (tiàm)Spitsbergen的山內 (soaⁿ-lāi) (khí)1个種子庫 (chéng-chí-khò͘) (seed bank), () (chò)Svalbard全球 (Choân-kiû)種子庫內面 (lāi-bīn) (beh)收藏 (siu-chông)3 (ek) (hūn)種子 (chéng-chí)見本 (kiàn-pún)目的 (bo̍k-tek)是欲確定 (khak-tēng)世界 (sè-kài)災難 (chai-lān)發生 (hoat-seng)了後 (liáu-āu) (iáu) (chí) (thang)種作 (chèng-choh) [1]

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]